Overordnet planlægning

Råstofplan

Region Midtjylland står for udarbejdelse af råstofplanen, som er en plan for indvinding og forsyning med råstoffer for en 12-årig periode. Råstofplanen revideres én gang i hver valgperiode.

Som grundlag for råstofplanen foretager Region Midtjylland en kortlægning af råstoffer i regionen.

I Råstofplan 2012 for Region Midtjylland er området udpeget til råstofindvinding. Udpegningen af råstofområdet er videreført fra Råstofplan 2008. Råstofområder skal som udgangspunkt friholdes for aktiviteter, som varigt kan forhindre eller besværliggøre senere råstofindvinding. Regionsrådet kan tillade aktivitetsændring.

For lokalplanområdet betyder det, at Region Midtjylland skal søges om tilladelse for dels opbygning af haller på et areal udpeget til råstofindvinding, og dels en tilføjelse til virksomhedens råstofindvindingstilladelse, idet der sker en ændring i virksomhedens råstofforbrugende aktiviteter.

Ved udpegningen af råstofområdet er der sket en vurdering af interesseafvejning af retningslinjerne i Regionplan for Vejle Amt 2005, hvori området var udpeget som særligt værdifuldt landskab, ny natur, større uforstyrret landskab, kulturhistorisk landskab og råstofområde.

For lokalplanområdet betyder det, at udpegningen til råstofområde tilsidesætter de øvrige arealudpegninger og retningslinjer, så længe eksisterende lovlige udgravningsaktiviteter pågår.

Kommunalbestyrelsen er bundet af råstofplanen, jf. § 11, stk. 4, nr. 7 i lov om planlægning. Det betyder, at kommunens planlægning ikke må stride mod en råstofplan udarbejdet af regionsrådet efter råstofplanen § 5. Region Midtjylland har i forbindelse med lokalplanforslagets høringsfase meddelt, at den ikke har bemærkninger til nærværende lokalplan.