Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Lokalplanens formål er at:

  • Fastlægge anvendelsen af et erhvervsområde i det åbne land til erhvervsformål i tilknytning til forarbejdning af produkter relateret til kvartssandproduktion.
  • Fastlægge bestemmelser om terrænregulering og udformning af nybyggeri.
  • Erstatte tilladelser efter Planlovens § 35 stk. 1, til anvendelse, bebyggelse og anlæg i landzone

Redegørelse

Målet med lokalplanen er at gøre det muligt at opføre anlæg til videreforarbejdning af produkter relateret til udvindingen af kvartssand på ejendommen.

2.1 Lokalplanområdet omfatter dele af matr. nr. 5d Vissing By, Sdr. Vissing og 9b Addit By, Sdr. Vissing, og afgrænses som vist på kortbilagene.
2.2 Området er beliggende i landzone.
2.3 I henhold til planlovens § 15 stk. 4 jf. endvidere § 36 stk. 1, pkt. 5 fastsættes hermed bestemmelse om, at følgende landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 ikke er nødvendig til etablering af de bebyggelser og anlæg, som fastsat i lokalplanens § 3, men anses for meddelt ved den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan:

  • Opførelse af to fabriksbygninger på hver 35x75 m, i det omfang at bebyggelsen er tilladt i henhold til lokalplanens §§3,8 og 9.

Betingelser:

  • Såfremt tilladelse til råstofindvinding i de til virksomheden tilknyttede områder udløber, ophører eller på anden måde sættes ud af kraft, skal byggeri, anlæg og tekniske installationer fjernes af ejer uden udgift for det offentlige. Det samme gælder, såfremt anlæg m.v. har været ude af drift i 12 måneder, eller når driften er opgivet.
  • Hvis fjernelse og reetablering ikke er sket inden for 12 måneder efter driftsophør, kan myndighederne lade arbejdet udføre for ejers regning.

Redegørelse

Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Lokalplanen er derfor en landzonelokalplan og Horsens Kommune er landzonemyndighed jf. planlovens § 35 stk. 1. Lokalplanen tildeles bonusvirkning, således at lokalplanens bestemmelser erstatter landzonetilladelser, der efter Planlovens § 35, stk. 1 skal søges i forbindelse med anvendelse og bebyggelse i landzone.
Opførelse af to fabriksbygninger på hver 35x75 m, i det omfang at bebyggelsen er tilladt i henhold til lokalplanens §§3, 8 og 9.

3.1 Området skal anvendes til erhvervsformål (virksomhedsklasse 6) i tilknytning til forarbejdning og distribution af kvartssandbaserede produkter.

Redegørelse

Bygningerne skal anvendes til tørring, oplag, opsækning og forarbejdning af produkter lavet på kvartssand og lignende mineraler.

4.1 Der må ikke ske yderligere udstykning af lokalplanområdet, men denne bestemmelse er ikke til hinder for arealoverførsel.

5.1 Adgangsvejene omkring lokalplanområdet anlægges som grusveje i en bredde på 8 m, og skal kunne benyttes både af lastbiler og personbiler.

5.2 Vejadgang til lokalplanområdet sker af Lervejdal efter principperne i kortbilaget Fremtidige Forhold.

5.3 Den del af Lervejdal som løber vest over lokalplanområdet nedlægges, og trafik til Lervejdal 10 ledes øst og syd om lokalplanområdet som vist på kortbilaget Fremtidige Forhold.

Redegørelse

I forbindelse med realisering af lokalplanen nedlægges den del af Lervejdal som løber vest over lokalplanområdet. Trafik til Lervejdal 10 skal derfor ledes øst og syd om lokalplanområdet, som vist på kortbilag Fremtidige Forhold.

Ingen bestemmelser

7.1 Området skal tilsluttes kollektiv varmeforsyning. Det kan dispensere til udnyttelse af procesvarme som opvarmningsform i den enkelte virksomhed.

7.2 Overfladevand samt proces-spildevand skal nedsives på ejendommen.

7.3 Sanitært spildevand skal ledes til samletank.

7.4 Vandforsyning til industri skal ske fra egen boring.

7.5 Vandforsyning til administrationsbygning mv. skal ske fra Addit vandværk.

8.1 Bebyggelsen skal placeres inden for de byggefelterne vist på kortbilaget Fremtidige Forhold.

8.2 Nyt byggeri skal placeres i samme kote som eksisterende bygninger. Der skal ske terrænregulering inden for lokalplanområdet så dette gøres muligt.

8.3 Intet punkt af bebyggelsen må være højere end 10 m over fremtidig terrænkote jf. §8.2.

Redegørelse

8.1 Bygningerne skal placeres inden for byggefeltet. Byggefeltet er dimensioneret for at understøtte det aktuelle ønske til bygningernes dimensioner, og for at muliggøre en senere udvidelse af den ene af hallerne med 40 m.

8.2 Inden for lokalplanområdet er der store spring i terrænet. Det ønskes at terrænet reguleres i forbindelse med realisering af lokalplanområdet, så bygningerne placeres i samme højde som det øvrige fabriksanlæg. Terrænet kan således hæves inden for lokalplanområdet med op til 7 m i forhold til eksisterende niveau.

9.1 Facader og tage skal udføres med lyse grå farver.

9.2 Bebyggelsen udføres i ikke-reflekterende overflader.

9.3 Udvendig skiltning og belysning af bygningerne skal udformes og opsættes uden genevirkninger for omgivelserne.

Redegørelse

De omkringliggende produktions- og administrationsbygninger er udført i lyse grå farver. Det tilstræbes med krav om grå, ikke-reflekterende materialer dels at ny bebyggelse passer ind i områdets eksisterende bebyggelse, og dels at genevirkningen i landskabet gøres så lille som mulig. Af samme grund skal påvirkningen af landskabet fra skiltning og belysning minimeres.

Ingen bestemmelser

11.1 Inden ibrugtagning skal veje være etableret som vist på kortbilag
Fremtidige Forhold

Redegørelse

Lokalplanen indebærer omlægning af en strækning af Lervejdal, og dermed en omdirigering af trafikken øst og syd om lokalplanområdets bebyggelse.

Ingen bestemmelser

13.1 Realisering af lokalplanen forudsætter jf. Tingbogen flytning af en 20 kv ledning og en gasledning som løber gennem lokalplanområdet.

14.1 Ingen bestemmelser

15.1 Efter Horsens Kommunes Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til PlanSystemDK.

15.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.

15.4 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.