Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområde BR.99.R.3, som udlægger området til råstofområde. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet kommuneplantillæg 2013-25, Ramme for råstoferhverv, Lervejdal, Addit.

Retningslinje for støjbelastet areal

Lokalplanområdet indgår i et område, der i kommuneplanen er udpeget som støjbelastet areal.

Af Kommuneplanen fremgår det, at der i den samlede planlægningszone indgår støj fra særlige erhvervsområder, støjende enkeltvirksomheder i landzone, grusgravområder og større enkeltliggende grusgrave og vindmøller.

Støjende virksomheder i landzone er udvalgt efter oplysninger fra de tidligere kommuner og med planlægningsafstande efter virksomhedskategori. De regionale graveområder og udvalgte enkeltliggende grusgrave uden for de regionale graveområder indgår i den samlede planlægningszone med en planlægningsafstand på 500 m.

Lokalplanen vurderes ikke at tilsidesætte retningslinjen for støjbelastet areal.

Retningslinje for specifikke geologiske interesseområder

Lokalplanområdet indgår i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med specifikke geologiske interesseområder.

For lokalplanområdet beskrives specifikt, at Sandmark-området er en grusgrav (Addit Grusgrav) med aflejringer af kvartssand fra den Tidlige Miocæne ikke-marine Odderup Formation. Stedet har stor forskningsmæssig værdi, fordi den horisontale udbredelse af det tidlige Miocæne kvartssand kan studeres her som ”supplement” til Voervadsbro-området, hvor det er ideelt at studere den vertikale udbredelse.” (kilde: Miljøministeriet)

Lokalplanen vurderes ikke at tilsidesætte retningslinjen for geologiske interesseområder, idet der ikke er tale om inddragelse af nye arealer.

Retningslinje for skovrejsning

Lokalplanområdet indgår i et område, der i kommuneplanen er udpeget som ”Skovrejsning uønsket”.

De udpegede negative skovrejsningområder skal i videst muligt omfang friholdes for tilplantning med skov.

Efterbehandlingsplanen for området sikrer, at dette hensyn varetages.

Øvrige retningslinjer for temaer i kommuneplanen

Lokalplanområdet indgår i områder, der i kommuneplanen er udpeget som område med potentielle økologiske forbindelser, område med særlige naturbeskyttelsesinteresser, særligt værdifuldt landskab og større uforstyrrede landskaber.

Efter endt råstofgravning vil de i kommuneplanen udpegede områder i forbindelse med reetablering af området skulle imødekomme retningslinjerne, efter de principper der er beskrevet i kommuneplanen.