Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund for lokalplanen

Lokalplanen er udarbejdet efter ønske fra Filtersten A/S for at gøre det muligt at opføre ny bebyggelse til produktionsfaciliteter m. v. på ejendommen.

Filtersten har en sideordnet produktion udover udvinding og oparbejdning af kvartssand, som omfatter specialvarer til især gulvindustrien, hvor man ved at i blande forskellige mineralmix såsom f.eks. marmormel, får et produkt til selvnivellerende eller skridsikre gulve, med eller uden farvetilsætning. Her indgår kvartssand i flere af produkterne.

Produktionen foregår på nuværende tidspunkt i en nu fuldt udgravet råstofgrav ved Århus, hvorfor man gerne vil samle aktiviteterne på Lervejdal. Dette indebærer opførelsen af 4-5000m² fabriksanlæg bl.a. med kvartsmølle mv.

Fabriksanlæg m. v. placeres i to stålhaller på hver ca. 35 x 75 m. Den ene med mulighed for forlængelse med knapt 40 m. Siloer til opbevaring af sand til farveproduktion mm. placeres i hallerne for at minimere støv- og støjgener.

Lokalplanen indebærer en omlægning af det vejforløb som løber vest over lokalplanområdet, så trafikken til Lervejdal 10 føres uden om, og syd om det kommende produktionsanlæg.

Formål

Området er ikke tidligere lokalplanlagt og ligger i åbent land i landzone. Etablering af hallerne kræver at der udarbejdes en lokalplan for området.

Lokalplanen har til formål at udvide byggemulighederne i forbindelse med eksisterende bebyggelse på ejendommen.

Lokalplanen er med til at sikre at bebyggelse og anlæg etableret i forbindelse med indvindingen af kvartssand, fjernes efter varigt anvendelsesophør efter de forskrifter, der er beskrevet i perspektivplanen for efterbehandling af området.

Lokalplanen fastholder arealet i landzone. Lokalplanens bestemmelser erstatter de landzonetilladelser, der ifølge Planlovens § 35 stk. 1 skal søges i forbindelse med etablering af anlægget i landzone.