Lokalplanens indhold

Lokalplanen fastlægger rammerne for en lovliggørelse af den eksisterende bebyggelse. Gennem bestemmelserne vil den fastlægge rammer for bebyggelsens fremtræden, forsyningsforhold og de ubebyggede arealer. Bebyggelsens omfang "fastfryses" til det, den er i dag. Undtaget herfra er bygninger, bygningsdele, eller beplantning som vurderes at være skæmmende eller at være generende for naboer. Sammen med nogle faste hegn, der er opsat mellem husene, er de ikke omfattet af lovliggørelsen.

Overordnet er det Naturbeskyttelseslovens § 15, der sætter rammerne for hvad det er tilladt i området, fordi det ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen. Disse rammer er meget snævre og loven administreres meget restriktivt. Reglerne kan findes på Naturstyrelsens hjemmeside. Klik her for link til oplysninger om strandbeskyttelseslinjen.

Eksempel på manglende samordning mellem to nabobygninger, hvor terrassen til venstre er unødig højt placeret i forhold til huset til højre.

Eksempel på en bygning, der sammen med oplag af byggematerialer,er skæmmende

Bygningernes udformning

Lokalplanen begrænser materialevalget for at bevare det hovedpræg bebyggelsen har i dag, nemlig træbygninger med pap eller eternit på tagene. For at bebyggelsens selvgroede og uhomogene karakter fortsat vil kunne udvikles, har lokalplanen ingen bestemmelser om farvevalg eller om særlige bygningsformer.

Kolonihavehuse

Bebyggelsen udlægges til kolonihavehuse. Det betyder blandt andet, at husene ikke er omfattet af bygningsreglementets krav om isolering, forsyning og indretning mv. Derved kan bebyggelsens nuværende og enkle karakter nemmere videreføres.

Beplantning

Bevoksningens nuværende karakter i området skal videreføres i den fremtidige pleje. Dvs. at den vestlige del fortsat skal være en relativ åben eng med enkelte bevoksninger af pil, birk mv. afbrudt af lave græsarealer. Den østlige del skal bevares som skov, mens skræntbevoksningen også fremover skal bestå af relativt lave buske iblandet enkelte træer. Plantninger mellem de enkelte "grunde", der fremstår som hegn, forudsættes fjernet, så de enkelte huse opfattes som liggende i et sammenhængende naturområde, og ikke på separate grunde. Der kan slås stier fra de enkelte huse ned til stranden.

På de enkelte "grunde" må der kun plantes hjemmehørende buske og træer. Der henvises til hæfterne "Træer og buske til skovbryn, læhegn og vildtplantninger" og "40 danske træer og buske" for valg af planter. Begge hæfter er udgivet af Naturstyrelsen, og kan ses på nettet. Højden på beplantningen skal holdes under 3 meter.

Bevoksningen mellem disse huse udgør en hæk mellem klippede plæner, der giver indtryk af et traditionelt sommerhusområde. I stedet skal græsset slås nærmest husene og den "vilde" bevoksning komme til at udgøre et tæppe foran og mellem husene.

Stier og offentlig adgang

Lokalplanen skal blandt andet sikre offentlighedens adgang til de interne stier i området og langs med vandet. Der er udarbejdet en plan, der viser det overordnede stinet internt i området. Det er ikke tilladt at opsætte låger eller anden afspærring til de enkelte grunde, da hele området i princippet er offentligt tilgængeligt.

Det eksisterende stinet videreføres som trådte stier eller jord- og grusstier, som de er i dag.

Medmindre der findes en fælles kystsikring med en integreret offentlig tilgængelig sti, skal det være tydeligt, at stien forbi husene 13-16 er offentlig tilgængelig, så man ikke har en fornemmelse af, at man færdes på private terrasser. Der skal derfor være en markering af stien i forhold til de "private" arealer og/eller møbleringen skal begrænses og trækkes tilbage.

Kulturmiljø

Som tidligere nævnt er området udpeget som kulturmiljø som et eksempel på et tidligt fritidsmiljø, fordi det rummer mange tidstypiske elementer, der kommer til udtryk gennem de enkelte huses uhomogenitet, ringe størrelse, materialevalg og selvgroethed. I udpegningen er områdets sårbarhed beskrevet som følger: "de enkelte huse og områdets samlede præg er sårbart overfor ændringer af husenes størrelse, ændret materialevalg, store overdækkede terrasser/halvtage og sammenbygninger af knopskydninger. Områdets er endvidere sårbart overfor adskillelse af de enkelte grunde med faste hegn eller hække eller regulær udstykning". I lokalplanen er derfor bestemmelser om, at der ikke må være faste eller hækligningende hegn mellem grundene.

Udpegningen er foretaget i 2005. Der er sket nogle ændringer i bebyggelsen siden da i form af udvidelser, ombygninger, overdækninger og nyt byggeri. Ændringerne vurderes dog ikke at være væsentlige i forhold til grundlaget for udpegningen.

Forsyningsforhold

Af hensyn til den eksisterende bevoksning, der vil lide skade ved et omfattende gravearbejde, vil der ikke blive mulighed for kloakering af området, eller at føre vand og el frem til de enkelte huse. I stedet gives der mulighed for at opføre et fælleshus med indlagt vand, el og afløb, hvor der kan indrettes toilet, bad og køkken. Fælleshuset skal placeres i forbindelse med Elbæk Strandvej, hvor det vil ligge centralt i bebyggelsen og diskret i forhold til landskabet med den eksisterende bevoksning i ryggen. Fælleshuset vil samtidig overflødiggøre de nuværende vandpumper og afløb, der fremover ikke vil være tilladt.

Brand

Af hensyn til risikoen for brandspredning, skal huse, der anvendes til overnatning, have en afstand til nabohus på 5 m. Afstandskravet gælder ift. "nabogrund" og ikke internt på grunden. Dvs. at alle bygninger skal holdes i en afstand af 2,5 m til "naboskel" eller lodgrænse. Huse, der ikke opfylder afstandskravet eller ikke opfylder gyldige krav til brandisolering, kan alene tillades anvendt til dagophold (ingen overnatning). Hvis naboer kan blive enige, og få dispensation af Naturstyrelsen fra strandbeskyttelseslinjen, kan udhuse og/eller skure flyttes, så afstanden på 5 meter mellem beboelseshuse kan overholdes.

Kystsikring

Der er etableret forskellige former for kystsikring. Der kan søges en samlet løsning i samarbejde med husejerne, Naturstyrelsen og Kystdirektoratet. Den enkelte husejer skal i givet fald påregne at fjerne den eksisterende kystsikring, der ikke kan indgå i den samlede løsning. Formålet med en ændret kystsikring vil være, at den, udover at sikre mod erodering, giver mulighed for en offentlig tilgængelig sti langs vandet.Kystsikringen ville ikke skulle sikre mod stormflod, da den i så fald vil kunne blive for dominerende i landskabet.

Parkering

Der er parkeringsmulighed på Elbæk Skovvej. Der udlægges ikke yderligere parkering.

Lejekontrakter

I forlængelse af lokalplanens vedtagelse, vil der blive udarbejdet lejekontrakter for de enkelte huse. Lejekontrakten vil blandt fastlægge

  • udstrækningen af den enkelte grund, der vil omfatte arealet hvor hus og udhus(e) ligger, adgangsti samt et begrænset opholdsareal
  • karakteren af beplantningen indenfor det lejede areal, idet det er ønsket, at der ikke udvikles et havepræg, der er fremmed for stedet
  • at arealer udenfor de enkelte grunde så vidt muligt genskabes som naturgrund

Følgende vil være en forudsætning for indgåelse af lejekontrakt

  • medlemskab af Strandskovens Sommerhuslaug
  • at bebyggelse, der ikke lovliggøres gennem lokalplanen, hegn, oplag mv. fjernes

Strandskovens Sommerhuslaug, der vil repræsentere husejerne i forhold til kommune og grundejere, vil blandt andet være ansvarlig for opførelse og vedligeholdelse af fælleshus som beskrevet andetsteds.

Kort, der viser det overordnede stinet i området. Adgangen langs vandet er en forudsætning, og er ikke vist, da der ikke er en sti