Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Formålet med lokalplanen at

  • fastlægge rammer for bebyggelsens lovliggørelse
  • fastlægge rammer for bebyggelsens omfang, fremtræden, forsyningsforhold og de ubebyggede arealer
  • sikre offentlighedens adgang til og i området

2.1 Området er og skal forblive i landzone og omfatter matriklerne nr 1dc og del af 1dc og 3a Stensballe hgd., Vær.

3.1 Området kan anvendes til rekreativt område og kolonihavehuse.

Redegørelse

At bebyggelsen får status som kolonihavehuse, sikrer bedst, at den bevarer sin enkle fremtræden, idet bygningerne ikke skal opfylde Bygningsreglementets krav til feks isolering, indretning mv. Dermed kan man bedst fastholde den selvgroede karakter, som var en af forudsætningerne for udpegningen af bebyggelsen til kulturmiljø.

4.1 Der kan ikke ske udstykninger i forbindelse med bebyggelsen.

Redegørelse

I udpegningen til kulturmiljø er beskrevet, at området er sårbart overfor adskillelse af de enkelte grunde med faste hegn eller hække eller regulær udstykning.

5.1 Adgang for brandvæsnet skal være passabel på alle tider af døgnet. Det skal være muligt at fremføre store køretøjer til en afstand af maksimalt 40 m fra den fjerneste bygning, der anvendes til overnatning.

5.2 Det er offentlig adgang til området som helhed.

5.3 På kortbilaget "Det overordnede stinet" under Kort og skitser er vist det overordnede stinet, som skal vedligeholdes, som trampestier, jord- eller grusstier, som de fremtræder i dag.

Redegørelse

Det er vigtigt, at området som helhed opfattes som offentligt tilgængeligt, især stinettet. Det skal være tydeligt, at stien forbi husene 13-16 er offentlig tilgængelig, så man ikke har en fornemmelse af, at man færdes på private terrasser. Der skal derfor være en markering af stien i forhold til de "private" arealer og møbleringen skal indskrænkes og trækkes tilbage.

Ingen bestemmelser.

7.1 Der kan føres el, vand og spildevandsledning frem til fælleshuset. El kan ligeledes føres frem til de enkelte huse.

7.2 Der må ikke udledes spildevand.

7.3 Hvis der ønskes privat toilet, kan der indrettes et kemisk tørkloset.

Redegørelse

Der må i den enkelte boligenhed være max. 2 stk. 11 kg F-gas flasker. Flaskerne skal afmærkes udvendigt på bygningen med autoriserede skilte.
Brændeovne med tilhørende skorstene kræver anmeldelse/godkendelse til/fra skorstensfejer. Der skal søges om dispensation fra Strandbeskyttelseslinjen, hvis der sker en ændring af det ydre (såsom at der etableres en skorsten elle en eksisterende skorsten ændre udformning og højde).
Evt. tørklosetter kan tømmes i fælleshuset eller i godkendt tømningsanlæg.

8.1 Ingen bygning eller terrasse må udvides i forhold til hvad der fremgår af kortbilag "De enkelte huse".

8.2 Der må ikke opføres nye bygninger, terrasser, trapper ol.

8.3 Der må opføres en fællesbygning, der kan placeres indenfor det markerede felt på kortbilag 3. Fællesbygnings areal må ikke overstige 20 m2.

8.4 Ved udskiftning af tage må bygninger ikke gøres højere end de er i dag og som angivet på kortbilag de enkelte huse.

8.5 Ingen bygninger må udformes, så de generer nabobygningen i forhold til adgang, udnyttelse, udsigt, indkik mv.

 

Redegørelse

Der henvises til "Tilladelser fra andre myndigheder, Strandbeskyttelseslinjen", hvor der står nævnt, til hvilke formål der skal søges om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, det gælder blandt andet til opførelse af fællesbygning.

9.1 Tag- og facademateriale skal være ikke-reflekterende.

9.2 Til tagmateriale må anvendes sort tagpap eller grå eternit.

9.3 Til vedligeholdelse af overdækkede terrasser kan anvendes samme materiale som det eksisterende.

9.4 Facader skal fremstå i træ evt. med mindre partier med pudset overflade.

9.5 Fællesbygningen skal fremstå i træ, der er ubehandlet, eller malet sort eller i en mørk jordfarve, og sort paptag, trætag eller begrønnet tag.

Redegørelse

Formålet med bestemmelsen om fælleshusets farve- og materialeholdning er at gøre bygningen så lidt synlig i landskabet som mulig.

10.1 Plantninger på egen grund må have en højde på max. 3 meter og skal bestå af hjemmehørende arter.

10.2 Lovlige flagstænger må have en højde på max. 5 meter.

10.3 Der må ikke være synligt oplag.

10.4 Der må ikke være hegnet omkring den enkelte grund.

Redegørelse

Der kræves dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til nyplantninger og rejsning af nye flagstænger.
Vedrørende plantevalg henvises til hæfter udgivet af Naturstyrelsen: "40 danske træer og buske" og "Træer og buske til skovbryn, læhegn og vildtplantninger".
Til hvert hus fastlægges en grund. Grunden omfatter arealet hvor hus og udhus(e) ligger, adgangssti samt ét begrænset opholdsareal.
Der kan laves en sti til stranden ved at slå græsset i en passende bræmme.
Indenfor grunden må der ikke være nogen form for oplag. Der må gerne være et havemøbelsæt, liggestole mv. stående fremme.
Hverken udenfor eller indenfor grunden må der ikke være oplag.
Udenfor grunden må der være èn jolle eller kajak pr. hus.

11.1 Alle husejere indenfor området skal være medlem af Strandskovens Sommerhuslaug, som repræsenterer husejerne i forhold til kommunen og grundejere.

11.2 Strandskovens Sommerhuslaug eller den til enhver tid værende ejerforening er ansvarlig for opførelse af fælleshus, og for vedligeholdelse af stier og grønne arealer udenfor de enkelte huses lejede grunde.

Redegørelse

Det er fortsat kommunen, som forestår vedligeholdelsen af beplantningen af de offentlige arealer i området. Undtaget herfra kan være stier og arealer, som naturligt ikke indbyder til offentlighedens adgang, men som primært anvendes af lejerne selv.