Øvrig planlægning

Kommuneplanens retningslinje for værdifuldt kulturmiljø

Inden for de udpegede områder skal der tages særligt hensyn til de kulturhistoriske interesser i forbindelse med byggeri, herunder ombygninger, terrænændringer, beplantning eller etablering af tekniske anlæg mv.

Kulturmiljø

Allerede i Regionplan for Vejle Amt 2005 er området udpeget som Kulturmiljø med blandt andet følgende bemærkninger: ”området rummer tidstypiske elementer, der fortsat kommer til udtryk gennem de enkelte huses uhomogenitet, ringe størrelse, materialevalg og selvgroethed.”

Områdets sårbarhed beskrives som følger: ”De enkelte huse og områdets samlede præg er sårbart overfor ændringer af husenes størrelse, ændret materialevalg, store overdækkede terrasser/halvtage og sammenbygninger af knopskydninger. Området er endvidere sårbart overfor adskillelse af de enkelte grunde med faste hegn eller hække eller regulær udstykning.”

I lokalplanen er indarbejdet bestemmelser om at husene ikke må udvides og de enkelte grunde ikke må adskilles med faste hegn eller hække. Der er bestemmelser om materialevalg, så bebyggelsen nuværende karakter med huse af træ med pap- eller eternittage videreføres. Derimod er der ikke bestemmelser om farvevalg eller bygningernes form, så selvgroetheden fortsat kan udvikles.

Tekniske anlæg

Elforsyning

Der kan føres el frem til fælleshuset, der kan bygges på Elbæk Skovvej. Der kan ligeledes føres el frem til de enkelte huse.

Varmeforsyning

Der er ingen varmeforsyning.

Vandforsyning

Der kan føres vand fra "Samn ApS" frem til fælleshuset, der kan bygges på Elbæk Skovvej.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Området er ikke omfattet af spildevandsplanen. Der skal udarbejdes et spildevandstillæg, der giver fælleshuset mulighed for at blive tilkoblet "Samn ApS" spildevandssystem.

Alterrnativt til fælleshusets tilslutning til ”Samn ApS”, spildevandssystem har fælleshuset mulighed for tilslutning til samletank. Dette vil kræve forudgående dokumentation til Horsens Kommune i forhold til tankvolumen samt i forhold til fast tømningsordning med autoriseret kloakmester.

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. I loven anvendes ordet ”kortlægning” i betydningen ”registrering.” Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes.

Områdeklassificering

lokalplanområdet ligger ikke i et område, som Horsens Kommune har klassificeret som lettere forurenet.

Renovation

Der etableres en fælles løsning for indsamling af dagrenovation. Det skal derfor sikres, at der er plads til afhentning og opbevaring af dagrenovationen ved fælleshuset efter de gældende ordninger