Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanens formål

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.
En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.
Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.
En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.
Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Lokalplan 351 er et tillæg til lokalplan nr. 218 Karréen Løvenørnsgade, Hospitalsgade, Søndergade og Rådhusgade. Dette tillæg er udarbejdet på baggrund af et ønske om at ændre facadeudtryk på Bytorv Horsens facader mod henholdsvis Søndergade og Løvenørnsgade. Tillægget omhandler derfor udelukkende bestemmelserne omkring § 9 Bebyggelsens udseende og facaderne på bytorvet som vist på kortbilag 3, fremtidige forhold. 

I Lokalplan nr. 218 aflyses §5 Bebyggelsens fremtræden §5.1 og 5.2, som erstattes med dette tillæg.

Bytorv Horsens er en del af midtbyens handels- og kulturliv placeret ved byens hovedgågade Søndergade. Til centret er der indgange fra henholdsvis Søndergade Løvenørnsgade. Indgangen fra Løvenørnsgade bliver, i kraft af byudviklingen syd for centret, i højere grad en ligeså vigtig adgang til centret, som de 2 indgange fra Søndergade.

Det er hensigten at tilpasse Bytorv Horsens identitet i forhold til og i sammenhæng med byens udvikling. Derfor ønskes der en større sammenhæng af centrets udtryk både udadtil og indadtil. Indretningen og butikssammensætningen på 1. sal ændres til få større butiksenheder med henblik på at skabe en bedre balance mellem centrets tilbud og funktion. Det ønskes derfor er at etablere større vinduespartier og terrasse til udeservering mod Løvenørnsgade. Der opnås bedre dagslysforhold i centret men der skabes ligeledes en tydeligere visuel kontakt mellem ude og inde. Større aktive vinduespartier og udeservering i/på facaden mod Løvenørnsgade kan bidrage til bylivet. 

Facaderne mod Søndergade og Løvenørnsgade skal fremstå i en materialemæssig sammenhæng med rødbrune aflange skærmtegl i 3 rødbrune farvevarianter. Aflange skærmtegl skal opsættes i et facademønster med skift mellem vandret og lodret, der kan nedskalere større facadearealer og dermed fremstå imødekommende.

Med de nye facader skal centret fremstå som en samlet bygning, som i kontekst med bydelens øvrige teglstensfacader indgår i en materialemæssig afstemt sammenhæng, og samtidig være noget nyt i byen.

Lokalplan 351 ændre ikke på andre forhold som er reguleret af lokalplan nr. 218 og lokalplan 150.

Kort over lokalplanområdet