Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Ingen bestemmelser. Lokalplan 218 Karréen Løvenørnsgade, Hospitalsgade, Søndergade og Rådhusgade er fortsat gældende.

Ingen bestemmelser. Lokalplan 218 Karréen Løvenørnsgade, Hospitalsgade, Søndergade og Rådhusgade er fortsat gældende.

Ingen bestemmelser. Lokalplan 218 Karréen Løvenørnsgade, Hospitalsgade, Søndergade og Rådhusgade er fortsat gældende.

Ingen bestemmelser. Lokalplan 218 Karréen Løvenørnsgade, Hospitalsgade, Søndergade og Rådhusgade er fortsat gældende.

Ingen bestemmelser. Lokalplan 218 Karréen Løvenørnsgade, Hospitalsgade, Søndergade og Rådhusgade er fortsat gældende.

Ingen bestemmelser. Lokalplan 218 Karréen Løvenørnsgade, Hospitalsgade, Søndergade og Rådhusgade er fortsat gældende.

Ingen bestemmelser. Lokalplan 218 Karréen Løvenørnsgade, Hospitalsgade, Søndergade og Rådhusgade er fortsat gældende.

Ingen bestemmelser. Lokalplan 218 Karréen Løvenørnsgade, Hospitalsgade, Søndergade og Rådhusgade er fortsat gældende.

Facader

9.1 Facaderne skal udformes, så de igennem materialevalg, farver, konstruktioner, belysning og detaljering, fremtræder med et sammenhængende arkitektonisk formsprog og harmonisk helhedsvirkning. 

9.2 Facaderne skal fremstå i naturlige materialer og udføres med aflange skærmtegl, som monteres på bagfacade i blank mur, vandskuret overflade eller med plader i samme nuance som skærmtegl. Aflange skærmtegl skal benyttes på facader markeret på Kortbilag 3, Fremtidige forhold. Natursten, træ, metal og glas må ligeledes anvendes som sekundær facademateriale. 

9.3 Facade mod Løvenørnsgade må have integreret tilbageliggende terrasse til udeservering. Terrassen er beliggende over gadeniveau.  

Aflange skærmtegl

9.4 Aflange skærmtegl skal monteres med indbyrdes afstand. Aflange skærmtegl måler 5 cm i bredden og skal monteres med en afstand på maksimum 8 cm fra kant til kant på aflange skærmtegl (mellemrum på 8 cm). 

9.5 Aflange skærmtegl skal være i brændt tegl i rødbrune farver.

9.6 Aflange skærmtegl monteres med en afstand til en rødbrun bagfacade  farve, som er farvemæssigt afstemt med farven på teglet.

9.7 Aflange skærmtegl skal opsættes i facademønster med skift mellem vandrette og lodrette linjer efter strukturen som vist på kortbilag 4, Snit og facader. 

9.8 Omkring de to hovedindgange til centret mod Søndergade og en indgang fra Løvenørnsgade etableres en rammevirkning for at fremhæve adgange. Rammerne skal udføres i en kombination af skærmtegl og metalplader. Skærmtegl skal have en kontrast eller anden farve/tone end de aflange skærmtegl facaderne beklædes med.

9.9 Aflange skærmtegl skal monteres på både facader og på synlige tagflader med hældning. 

9.10 Bruges galvaniseret stål til samlinger af paneler må det galvaniserede stål ikke være synligt, fra gadeplan.

Skiltning

9.11 Mod Søndergade og Løvenørnsgade kan tillades opsætning af fritstående pyloner med butiksnavne bxh 90x260 cm. Der opsættes 2 stk. på Søndergade et skilt ved hver indgang og 1 stk. på Løvenørnsgade. 

9.12 Der må på bagfacaden (facaden bag aflange skærmtegl) mod Søndergade og Løvenørnsgade under tegl-baugettes udsmykkes med et diskrete grafiske "O". Det grafiske "O" må oplyses med diskret effekt belysning, som ikke er blændende.  

9.13 Over indgangene udføres skiltning med centrets navn, skiltningen indarbejdes i arkitekturen samt i en diskret farve. Mod Søndergade må skiltningen maksimalt være 1,75 meter i højden og mod Løvenørnsgade maksimalt 2,25 meter i højden.

Redegørelse

Aflange skærmtegl monteres med afstand til en rødbrun bagfacade og med indbyrdes afstand for derved at give facaderne dybde og åbenhed. Bagfacaderne må udsmykkes med et større grafisk "O", som også er med til at understrege dybden i facaden.

Aflange skærmtegl skal opsættes i et facademønster med skift mellem lodret og vandret for derved udover en materialemæssig sammenhæng også at opnå en skalamæssig sammenhæng med omgivelserne.

Aflange skærmtegl skal være i brændt tegl, som sikrer en smuk patinerering og lav vedligeholdelse. 

I Lokalplan nr. 218 aflyses: §5 Bebyggelsens fremtræden §5.1 og 5.2, som erstattes med dette tillæg.

Lokalplan 150 er fortsat gældende for lokalplanområdet. 

 

Aflange skærmtegl skal være ala C2 Elements tegl-baguettes. 

Ingen bestemmelser. Lokalplan 218 Karréen Løvenørnsgade, Hospitalsgade, Søndergade og Rådhusgade er fortsat gældende.

Ingen bestemmelser. Lokalplan 218 Karréen Løvenørnsgade, Hospitalsgade, Søndergade og Rådhusgade er fortsat gældende.

Ingen bestemmelser. Lokalplan 218 Karréen Løvenørnsgade, Hospitalsgade, Søndergade og Rådhusgade er fortsat gældende.

Ingen bestemmelser.

Ingen bestemmelser. Lokalplan 218 Karréen Løvenørnsgade, Hospitalsgade, Søndergade og Rådhusgade er fortsat gældende.

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er
omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til Plandata.

15.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.