Kystnærhedszone

Efter Planlovens § 16, stk 3 og 4, stilles der særlige krav til redegørelsen til lokalplanforslag i kystnærhedszonen.

Lokalplanområdet er beliggende indenfor kystnærhedszonen, men bag eksisterende tæt by, bebyggelses og beplantning i forhold til kysten, og der skabes ikke ny bebyggelses eller højere bebyggelse i området. Ændringen på eksisterende facader bliver ikke synligt fra kysten. Forholdene forbliver uændret.