Miljøscreening

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Afgørelse og begrundelse

Teknik og Miljø har vurderet, at planforslaget ikke må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt. Der er udelukkende med tillægget ændret på Bytorv Horsens facader. Der er er ikke ændret anvendelse, placering og/eller lignende.