Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Facader

9.1 Facaderne skal udformes, så de igennem materialevalg, farver, konstruktioner, belysning og detaljering, fremtræder med et sammenhængende arkitektonisk formsprog og harmonisk helhedsvirkning. 

9.2 Facaderne skal fremstå i naturlige materialer og udføres med tegl-baguette, som monteres på bagfacade i blank murværk eller med vandskuret overflade. Natursten, træ, metal og glas må ligeledes anvendes som sekundær facademateriale. 

9.3 Facade mod Løvenørnsgade må have integreret tilbageliggende terrasse til udeservering.  

Tegl-baugettes

9.4 Tegl-baguettes skal monteres med indbyrdes afstand.

9.5 Tegl-baguettes skal være i brændt tegl i rødbrune farver.

9.5 Tegl-baugettes monteres med en afstand til en rødbrun bagfacade  farve, som er farvemæssigt afstemt med farven på teglet.

9.6 Tegl-baugettes skal opsættes i facademønster med skift mellem vandrette og lodrette linjer. 

9.4 Omkring de to hovedindgange til centret mod Søndergade og en indgang fra Løvenørnsgade etableres en rammevirkning for at fremhæve adgange. Rammerne skal udføres i skærmtegl og skal have en lysere farve/tone end de teglbaguettes facaderne beklædes med.

9.5 Tegl-baguettes skal monteres på både facader og på synlige tagflader med hældning. 

Skiltning

9.6 Mod Søndergade og Løvenørnsgade kan tillades opsætning af fritstående pyloner med butiksnavne bxh 90x260 cm. Der opsættes 2 stk. på Søndergade og 1 stk. på Løvenørnsgade. 

9.7 Der må på bagfacaden mod Søndergade og Løvenørnsgade under tegl-baugettes udsmykkes med et diskrete grafiske "O". 

9.8 Over indgangene udføres skiltning med centrets navn, skiltningen indarbejdes i arkitekturen.

Redegørelse

Tegl-baugettes monteres med afstand til en rødbrun bagfacade og med indbyrdes afstand for derved at give facaderne dybde og åbenhed. Bagfacaderne må udsmykkes med et større grafisk "O", som også er med til at understrege dybden i facaden.

Teglbaguettes skal opsættes i et facademønster med skift mellem lodret og vandret for derved udover en materialemæssig sammenhæng også at opnå en skalamæssig sammenhæng med omgivelserne.

Tegl- baguettes skal være i brændt tegl, som sikrer en smuk patinerering og lav vedligeholdelse. 

Lokalplan 150 er fortsat gældende for lokalplanområdet. 

AFVENTER BYGHERRE

Redegørelse

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er
omfattet af planen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v. der er indeholdt i planen. Lokalplanen tinglyses ikke på de ejendomme, der er omfattet af planen, men indberettes til Plandata.

15.3 Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser på betingelse af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan.