Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er:

1.1 At fastlægge lokalplanområdets anvendelse til helårsboligformål i form af etageboliger. 

1.2 At sikre at boligbygningerne får en taghældning på 40-45 grader. 

1.3 At sikre at boligbygningerne facader opføres i tegl i forbandt med tage i zink, alu-zink eller vingetegl.

1.4 At varetage hensyn til klimatilpasning, ved at håndtere ekstrem regn kontrolleret på terræn og derved undgå skader samt at sikre bebyggelsen mod oversvømmelse fra hav og å.

1.5 At sikre gode udendørs opholds- og friarealer. 

1.6 At sikre at der anlægges minimum 1 bil P-plads pr. bolig på egen matrikel.

1.7 At sikre at der anlægges minimum 2 cykel P-pladser pr. bolig på egen matrikel.

 

 

2.1 Lokalplanområdet skal forblive i byzone og består at matr.nr. 377y og 377p, Horsens Markjorder.

3.1 Lokalplanområdet skal anvendes til helårsboligformål i form af etageboliger.

3.2 Indenfor lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, regnvandsbassin og tekniske anlæg til områdets forsyning. 

4.1 Der kan foretages matrikulære ændringer, der er i overensstemmelse med bebyggelsens brug i helhold til lokalplanens retningslinjer og principper. 

 

 

5.1 Lokalplanområdet skal have vejadgang for kørende trafik fra Samsøgade som vist på kortbilag 3.

5.2 Adgangsvej anlægges så regnvand kan afledes kontrolleret uden at forvolde skade på bygninger, veje og tekniske anlæg.

5.3 Der skal fra boligerne etableres gående adgang til Samsøgade.

5.4 Fortovet skal være gennemgående på stedet.

5.5 Der skal sikres stiadgang fra boligerne til affaldsstationerne.

5.6 Der skal sikres stiadgang fra boligerne til affaldsstationerne. 

5.7 Der skal sikres stiadgang til cykelparkeringen. 

5.8 Stierne skal anlægges med fast belægning.

Såfremt at politiet ikke kan give tilladelse til afhentning af affald fra vejen, skal der etableres vendeplads på egen grund til en renovationsvogn.

Oversigtsarealerne ved udkørsel fra lokalplanområdet skal tilgodese gældende vejregler. Inden for oversigtsarealerne må der ikke etableres nogen form for beplantning ej heller faste eller løse genstande højere end 80 cm.

Overkørslens endelige placering og dimensionering/udseende skal godkendes af vejmyndigheden.

Der må ikke ledes regnvand ud på vejarealerne.

Se kortbilag 5.

6.1 Der skal anlægges mindst 1 P-plads pr. bolig, heraf 1 handicapparkeringsplads til alm. Biler (3,5x5,0 meter).

6.2 Der skal anlægges mindst 2 cykel P-pladser pr. bolig.

6.3 Minimum 50% af cykelparkeringen skal være overdækket.

Bestemmelserne om parkering følger Horsens Kommunes parkeringsnorm for etageboliger i zone 2. Bredden på manøvrearealet til bilparkeringen er reduceret til 6 meter for at tilgodese en stiforbindelse fra bygning 2 og 3 ud til Samsøgade. 

P-pladserne og tilhørende manøvreareal skal dimensioneres iht. vejreglerne.

Se kortbilag 5.

7.1 Lokalplanområdet forsynes med kollektiv varmeforsyning. 

7.2 Der skal etableres belysning ved lokalplanområdets parkeringsareal og stisystem. Belysningen skal primært være pullertbelysning. Hvor der er større lysbehov for at kunne orientere sig kan pullertbelysningen suppleres eller erstattes med lysstandere.

8.1 Boligbebyggelserne skal opføres i byggefelterne, som vist på kortbilag 3.

8.2 Bygningen i byggefelt 1, må maksimalt opføres i 3,5 etage. Intet punkt af bygningens ydervægge eller tagflader må være hævet mere end 15 meter over naturligt terræn/niveauplan. Skorstenspiber og ventilationshætter er undtaget.

8.3 Bygningen i byggefelt 2, må maksimalt opføres i 2,5 etage. Intet punkt af bygningens ydervægge eller tagflader må være hævet mere end 12 meter over naturligt terræn/niveauplan. Skorstenspiber og ventilationshætter er undtaget.

8.4 Bygningen i byggefelt 3, må maksimalt opføres i 1,5 etage. Intet punkt af bygningens ydervægge eller tagflader må være hævet mere end 9 meter over naturligt terræn/niveauplan. Skorstenspiber og ventilationshætter er undtaget.  

8.5 Bebyggelsesprocenten indenfor lokalplanområdet må maksimalt være 100%.

8.6 Ved byggefelt 1 kan bygningens gadefacade bygges sammen med eksisterende nabobebyggelse, Samsøgade 8.

8.7 Bebyggelsen i byggefelt 1 opføres i en facadelinje som flugter med den eksisterende ejendom på Samsøgade 8 mod Samsøgade.

8.8 Affaldsstationerne skal placeres indenfor arealerne vist på kortbilag 3.

8.9 Den overdækkede cykelparkering skal placeres indenfor området vist på kortbilag 4. 

8.10 Gulvkoter skal etableres i minimum kote 2,0. Indgange til bebyggelsen, skakter og riste skal endvidere sikres til kote 2,0.

Den halve etage skal forstås som et formskrav, hvor den halve etage udformes som en udnyttet tagetage, hvor etagen ligger inde i tagkonstruktionen.

Bestemmelsen om at bygningerne skal opføres som 3 selvstændige / adskilte bygninger skal sikre, at de størrelsesmæssigt passer ind i nærområdet.

Byggefelterne som vidst på kortbilag 3, er fastlagt som digitale geometrier på (www.plandata.dk). 

Den endelige dimensionering af den overdækkede cykelparkering kan gå hen og blive større, for at få plads til det aftalte antal cykler, § 6.3.

Affaldscontainere placeret længere end 25 meter væk fra vej-/stiadgang fra Samsøgade, skal som forudsætning af dette have 4 hjul.  

9.1 Bebyggelsens facader (ydervægge) skal opføres i tegl i rødlige / brunlige nuancer. Cykelskuerne er udtaget. 

9.2 Murværket skal fremstå detaljeret. Detaljeringen skal ske enten ved forbandtskifte, vindues- og gesimsbånd, murstik eller lignende.

9.3 Tage skal udføres som saddeltagskonstruktion. Saddeltagnkonstruktionen skal have en hældning på mindst 40 grader og højst 45 grader. Cykelskure, kviste og trappe/elevatortårn er undtaget. 

9.4 Tage og eventuel trempel og tilhørende gavl skal udføres i zink, alu-zink, vingetegl eller stålplader med en zinkgrå overflade, og må ikke være reflekterende.

9.5 Trappetårn kan udføres i zink eller alu-zink eller stålplader med en zinkgrå overflade, og må ikke være reflekterende.

9.6 Eventuelle solcelle- / solvarmeanlæg skal integreres i bebyggelsens tagkonstruktioner. På tagene skal anlæggene ligge parallelt med tagfladen. Solcellestativer må ikke forekomme.

9.7 Der må ikke være synlige udvendige ventilationskanaler på bygningen og evt. afkast skal udføres og placeres som del af det samlede projekt.

9.8 Vinduer skal udføres som træ-, aluminium eller træ / aluminiumsvinduer.

9.9 Vinduesrammer skal males hvid, i en mørk farve eller have en naturelokseret overflade.

9.10 Affaldsstationerne skal opføres i træ i en konstruktion af galvaniserede stålprofiler.

9.11 Affaldsstationerne skal være på højde med affaldscontainerene.

9.12 Cykelskuerne skal opføres i træ i en konstruktion af galvaniserede stålprofiler.

Bestemmelsen om bygningernes materialevalg skal sikre, at de er i harmoni med de omkringliggende bygninger, og ikke skiller sig for meget ud. Træet til affaldsstationerne og cykelskuerne kan opføres i naturlig udseende eller malet i en mørk farve.   

10.1 Der skal anlægges P-pladser i henhold til kortbilag 3. 

10.2 P-pladserne skal anlægges i græsarmering og opdeles med brosten.

10.3 Manøvrearealet til P-pladserne skal udføres i enten betonfliser, asfalt eller lignende. 

10.4 Gårdareal udføres som grønt fællesareal, der kan udføres hække omkring terrasser i stueplan.

10.5 Hegn i skel skal være levende hegn.  

10.6 Den maksimale befæstelsesgrad for lokalplanområdet er 0,50. Befæstes der mere end dette skal regnvandet forsinkes tilsvarende eller nedsives inden for lokalplanområdet.

10.7 Der må ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn.

10.8 Regnvand skal i forbindelse med ekstrem regn ledes kontrolleret ud af området til arealer, hvor det ikke gør skade i henhold til kortbilag 7.

Bredden på manøvrearealet til bilparkeringen er reduceret til 6 meter for at tilgodese en stiforbindelse fra bygning 2 og 3 ud til Samsøgade. 

11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er sikret afledning af regnvand.

11.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er sikret kontrolleret afledning af regnvang ved skybrudshændelser.

11.3 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før bebyggelsen er tilsluttet kloakanlæg.

11.4 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret fælles opholdsarealer, stier og parkeringspladser, som nævnt under hele § 5, hele § 6 og §10, 4.

11.5 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før der er etableret affaldsstationer, vist på kortbilag 3. 

 

 

Ingen bestemmelser.

13.1 Servitut på matr.nr. 377p, tinglyst d. 23.01.1946 af Horsens Kommune angående bebyggelse, benyttelse mv. ophæves.

13.2 Servitut på matr.nr. 377p, tinglyst d. 23.04.1986 af Horsens Kommune angående forsynings-/afløbsledninger mv. ophæves.

13.3 Servitut på matr.nr. 377y, tinglyst d. 29.03.1950 af Horsens Kommune angående bebyggelse, benyttelse mv. ophæves.

13.4 Servitut på matr.nr. 377y, tinglyst d. 13.01.1986 af Horsens Kommune angående opførelse af lagerhal ophæves.

13.5 Servitut på matr.nr. 377y, tinglyst d. 23.04.1986 af Horsens Kommune angående forsynings-/afløbsledninger mv. ophæves.

Der er 5 servitutter indenfor lokalplanområdet, som er i strid med den nye planlægning, som derfor ophæves. 

Der er ingen gældende lokalplaner i planområdet. 

15.1 Efter byrådets endelige vedtagelse  og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattes af planen, efter planlovens § 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil.

15.3 Byrådet kan ifølge Planlovens § 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen.

15.4 Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan.

15.5 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen.

15.6 Andre servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens virkeliggørelse.

15.7 I henhold til § 47 i Planloven kan der foretages ekspropriation af privates ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen.

15.7 Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan, gælder Planlovens og Byggelovens bestemmelser.

15.8 Horsens Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelser i nærværende lokalplan.