Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år.

Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Der sker med Lokalplanen ikke ændringer, som ikke er i overensstemmelse med Horsens Kommuneplans Hovedstruktur og Retningslinier.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med den gældende kommuneplanramme, hvorfor der udarbejdes et kommuneplantillæg. 

Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 10BO05 til boligformål, og udlægges i et nyt rammeområde 10BO19 med et tillæg til kommuneplanen, som ændrer de bebyggelsesregulerende bestemmelser i rammen, herunder bebyggelsesprocent og bygningshøjde / etagetal. På kortbillaget ses de eksisterende rammer.

Tillægget muliggøre opførelse af etageboliger på maksimalt 3,5 etage, med en maksimal bebyggelsesprocent på 100. Den halve etage skal forstås som et formskrav, hvor den halve etage udformes som en udnyttet tagetage, hvor etagen ligger inde i tagkonstruktionen.

Link til kommuneplantillæg 2017-23 her: 

Tryk her