Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget/planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Afgørelse og begrundelse

Horsens Kommune har vurderet at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

  • Visuel påvirkning
  • Nedbør, i forhold til klima, samt oversvømmelsesrisiko

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn:

Visuelt påvirkning, herunder skygge

Ved at opdele etageboligerne til 3 individuelle boliger med materiale, etage- og højderestriktioner, vil områdets bebyggelse visuelt komme til at harmonere med konteksten. 

Etageboligerne indeles i 3 byggefelter, hvor der i byggefelt 1 højst må opføres 3,5 etage, ved byggefelt 2 højst 2,5 etage og ved byggefelt 3 højst 1,5 etage. Disse restriktioner og deres placering af de 3 byggefelter er med til at sikre minimal skyggegener på nabogrundende.  

Som krav for projektet realisering er der angivet flere bestemmelser for byggeriets materialevalg og udformning. Disse bestemmelser sikrer, at det nye byggeri ikke skiller sig for meget ud, men i stedet harmonere med dens kontekst, hvor man samtidig vil kunne se, at der er tale om et nyt og moderne byggeri.

Nedbør, i forhold til klima, samt oversvømmelsesrisiko

Lokalplanområdet ligger inden for udpeget risikoområde for oversvømmelser (Risikoområde 3 – Prioritet A) jf. Kommuneplan 2017.

Dige langs Bygholm Å beskytter mod oversvømmelse op til havniveau på kote 1,8. 

Som sikring mod oversvømmelse skal gulvkoterne for den nye bebyggelse etableres i minimum kote 2,0. 

På langt sigt arbejdes med en sikring af Horsens midtby til kote 2,6 med etablering af Ringvej Syd. Indtil denne sikring er etableret er der risiko for oversvømmelse som for Horsens By i øvrigt. Tidspunkt for færdigetablering af sikring er ikke fastlagt.