Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske om at etablere et moderne og tidssvarende boligbyggeri som tæt-lav bebyggelse på Rylevej i Horsens. Den nuværende boligbebyggelse er en husvildebebyggelse fra 1950, som i dag er utidssvarende i sin indretning og i generelt mindre god stand. Horsens Kommune ønsker at give mulighed for en bedre udnyttelse af området til en tidssvarende og moderne tæt-lav boligbebyggelse.

Formålet med lokalplanen er at fastholde karakteren af det eksisterende villakvarter i området, og integrere den nye bebyggelse i et etableret villakvarter. Langs jernbanen reserveres der areal til støjafskærmning, mod støjgener fra jernbanen.

Luftfoto over lokalplanområdet