Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Som hovedhensyn for afgørelsen har Teknik og Miljø vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene: Støj, vibrationer og sundhedsrisiko.

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn

Der er foretaget en støj - og vibrationsberegning, der viser at det er nødvendigt at holde en afstand til banelegemet, samt etablere en støjafskærmning langs jernbanen. Lokalplanen sikrer, at der reserveres areal til etablering af støjafskærmning mod syd, samt en afstand fra lokalplanområdet til jernbaneskinnerne på 20 meter.

Lokalplanen sikrer foranstaltninger, der sikrer at støj og vibrationer fra jernbanen ikke får en væsentlig betydning for det nye boligområde.

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1 nr. 3