Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanen.

Hovedstruktur

I Kommuneplanens hovedstruktur fremhæves det at ved at udnytte byggemuligheder på ledige arealer i byerne, spares der på forbruget af landbrugsjord og byfortætning kan miljømæssigt være en bedre løsning end byvækst.

Byomdannelsen kan bidrage til at styrke og udvikle eksisterende byområder, så der skabes bymæssige sammenhænge og smukke bymiljøer med liv og variation.

Retningslinjer

Området er omfattet af kommuneplanramme HR.02.B.25, som fastlægger områdets anvendelse til boligformål; åben-lav og tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning; institutioner og lignende offentlige formål. Lokalplanen er i overensstemmelse med Kommuneplanens hovedstruktur og retningslinjer.