Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er at

1.1 udstykning og bebyggelse sker efter de principper, der fremgår af kortbilag 3 og 4,

1.2 fastlægge områdets anvendelse til boligformål som tæt-lav bebyggelse,

1.3 fastlægge retninglinjer for bebyggelsens og fællesarealernes udformning og placering,

1.4 sikre etablering af et vejsystem, der sikrer vejadgang til matr.nr 2li Bygholm Hgd., Horsens Jorder mod øst.

Redegørelse

Lokalplanen er udarbejdet efter et ønske om at etablere et moderne og tidssvarende alment boligbyggeri som tæt-lav bebyggelse på Rylevej i Horsens. Den nuværende boligbebyggelse er en husvildebebyggelse fra 1950, som i dag er utidssvarende i sin indretning og i generelt mindre god stand. Horsens Kommune ønsker at give mulighed for en bedre udnyttelse af området til en tidssvarende og moderne tæt-lav boligbebyggelse.
Formålet med lokalplanen er at fastholde karakteren af det eksisterende villakvarter i området, og integrere den nye bebyggelse i et etableret villakvarter. Langs jernbanen reserveres der areal til støjafskærmning, mod støjgener fra jernbanen.

2.1 Lokalplanens område afgrænses, som vist på kortbilag 1 og omfatter matr.nre 2cæ, 2cø, 2cz, 2cx og 2vi Bygholm Hgd., Horsens Jorder og alle de parceller, der udstykkes herfra.

Redegørelse

Ingen redegørelse

3.1 Området skal anvendes til boligformål som tæt-lav bebyggelse.

3.2 Inden for lokalplanområdet kan der opføres transformerstation, etableres anlæg til opsamling af regnvand samt øvrige tekniske anlæg primært til områdets forsyning.

Redegørelse

Tæt-lav boligbebyggelse er dobbelthuse, kædehuse, rækkehuse, klyngehuse og gårdhuse, som er helt eller delvist sammenbyggede med lodrette lejlighedsskel.

4.1 Der må udstykkes i princippet som vist på kortbilag 3 og 4.

Redegørelse

Ingen redegørelse.

5.1 Lokalplanområdet skal vejbetjenes fra Fuglevangsvej, som vist på kortbilag 3.

5.2 Den interne vej i lokalplanområdet skal anlægges som privat fællesvej.

5.3 På lokalplanens illustrationsplan/kortbilag er der vist de arealer, der skal udlægges til vejudlæg.

5.4 Overkørsler udlægges i jævn belægning i betonstensbelægning. Der må kun etableres én overkørsel til hver parcel, med en maksimal bredde på 4 m.

5.5 Ved blinde vejender skal der etableres vendemulighed for lastbiler (renovationsvogne,
flyttevogne m.v.) jf. vejreglerne.

5.6 Der skal etableres vejbelysning på vejene. Belysningen i h.t. vejreglerne.

5.7 Der skal jf. Lov om offentlige veje - kapitel 6 og Lov om private fællesveje - kapitel 8, §27 udarbejdes et projekt for de nævnte veje og stier, som skal godkendes hos Horsens Kommune og have samtykke fra Politiet jf. Færdselsovens § 100. Før vejprojektet er godkendt, kan der ikke udstedes byggetilladelse.

Redegørelse

Området skal vejbetjenes fra Fuglevangsvej. Ved vejadgangen fra Fuglevangsvej og i selve området skal der etableres oversigtsarealer i overensstemmelse med vejloven. Lokalplanen giver fortsat mulighed for at familieinstitutionen øst for kan vejbetjenes gennem lokalplanområdet. Lokalplanen giver ligeledes mulighed for et gennemgående vejsystem, som sikrer en sammenhæng i bebyggelsen.

6.1 I områder med tæt - lav bebyggelse skal der etableres minimum 1 p-plads pr. bolig med individuel parkering.

7.1 Området skal tilkobles den kollektive varmeforsyning.

7.2 Vandforsyning skal ske fra Horsens Vand A/S.

7.3 Området skal kloakeres efter anvisning fra Teknik og Miljø og Horsens Vand A/S.

7.4 Der anvendes parkarmaturer som vej- og stibelysning i henhold til Horsens Kommunes belysningsplan.

8.1 Bebyggelsen skal følge intentionerne, der er vist på illustrationsplanen, Kortbilag 3 og 4 og beskrevet i redegørelsen.

8.2 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 40.

8.3 Ny bebyggelse skal holde en minimumsafstand til jernbaneskinnerne på 25 meter.

8.4 Boligerne må maksimalt have en højde på 8,5 m, regnet fra naturligt terræn.

8.5 Der skal holdes en afstand på min. 10 meter fra facade til støjafskærmning mod matr. nr. 20d Bygholm Hgd., Horsens Jorder og 5 meter mod matr.nr. 2li Bygholm Hgd., Horsens Jorder.

9.1 Udvendige bygningssider og tage må ikke være reflekterende.

9.2 Solvarme- eller solcelleanlæg skal udføres med antirefleksbehandlet overflade og være parallelle med tagflader og/eller facader.

9.3 Facader skal overvejende fremstå som murede teglstensfacader. I facaderne må der indbygges mindre felter i let facadebeklædning som f.eks træ. Til mindre bygningsdele kan der anvendes træ, hvis det er er i harmoni med hele bebyggelsen og områdets samlede karakter. Træpartiers farve skal holdes i afdæmpede jordfarver.

9.4 Signalfarver må ikke anvendes.

9.5 Af hensyn til vandmiljøet må der ikke anvendes tagmaterialer af kobber.

Redegørelse

Bebyggelsens etableres i et eksisterende villakvarter der overvejende rummer bebyggelse fra 1950-60erne, som hovedsageligt er opført i tegl. Bebyggelsen erstatter et rødt teglstensbyggeri som har et fint og tidstypisk udtryk. Det ønskes, at der holdes en hvis ensartethed i området, hvorfor lokalplanen stiller krav at facader overvejende i tegl.

10.1 Der skal plantes mindre blomstrende vejtræer i min. str. 10-12, som vist på kortbilag 3 og 4, f.eks. bypære, røn, paradisæble, kirsebær eller tjørn. Plantningen af disse træer er en del af byggemodningsprojektet/færdiggørelsen.

10.2 Private haver skal i naboskel afgrænses af klippede hække, f.eks bøg, liguster.

10.3 Ved etablering af tæt - lav boligbebyggelse skal der indrettes opholds - og legeområder i de grønne fællesarealer.

10.4 Det befæstede areal på matriklen må udgøre 24 %. Hvis det befæstede areal er mere end de 24 %, skal regnvandet forsinkes inden det tilsluttes kloak eller nedsive på grunden. Hvis regnvand nedsives, skal der ansøges om tilladelse ved Horsens Kommune.

10.5 Der skal etableres støjafskærmning langs lokalplanens sydlige afgrænsning mod jernbanen. Støjafskærmningen skal begrønnes.

10.6 Det grønne friareal skal udgøre minimum 5% af det samlede areal.

10.7 De fælles friarealer skal fremstå grønne og skal fremtræde som fælles for området i sin helhed.

10.8 Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til Regulativ for Husholdningsaffald og være afskærmet, set fra vejen. Afskærmningen skal bestå af beplantning eller et fast hegn/mur i f.eks. tegl eller træ.

Redegørelse

For at sikre at området får en grøn karakter, fastlægges der bestemmelser om træer og levende hegn i skel.

Der er foretaget en støj - og vibrationsberegning, der viser at det er nødvendigt med støjafskærmning ud mod jernbanen. Støjafskærmningen kan udføres enten som støjvold eller støjskærm og skal afskærmes med grøn beplantning.

11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret: de i § 6 og §10 nævnte støjafskærmning, parkeringsarealer, fælles friarealer og beplantning i overensstemmelse med udstykningsplanens principper.

12.1 Grundejerne forestår drift og vedligehold af fælles arealer, veje og renovation

12.2 Der er medlemspligt for alle boliger inden for lokalplanområdet.

12.3 Andelsboliger og/eller ejerlejligheder repræsenteres iht. sine vedtægter og i forhold til det antal boliger vedkommende repræsenterer. Tilsvarende forholdes for så vidt angår udgiftsfordelinger.

12.4 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af veje, stier og grønne arealer, når disse er anlagt. Overtagelsen kan ske etapevis i takt med områdets udbygning.

12.5 Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeningen oprettet. Grundejerforeningen er berettiget og forpligtet til vedlagsfrit at tage skøde på anlagte veje, stier og grønne arealer.

12.6 Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Byrådet. Byrådet vil sikre sig, at det i vedtægterne fremgår, at brug af sprøjtemidler indenfor området bør undgås, på grund af drikkevandsinteresserne i området.

13.1 Private servitutter der er uforlignelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

14.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller iøvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.

14.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 15. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

14.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.