Tilladelser fra andre myndigheder

Vejloven

Der skal jf. Lov om offentlige veje - kapitel 6 og Lov om private fællesveje - kapitel 8, §27 udarbejdes et projekt for de nævnte veje og stier, som skal godkendes hos Horsens Kommune og have samtykke fra Politiet jf. Færdselsovens § 100. Før vejprojektet er godkendt, kan der ikke udstedes byggetilladelse.

Museumsloven

Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.

Horsens Museum har foretaget arkivalsk kontrol af projektområdet. Der er ikke på forhånd kendte fortidsminder på arealet, men ca. 100 meter nord for projektarealet blev i 1924 gjort et helt unikt offerfund, Bygholmfundet, der er berømt blandt arkæologer. Bygholmfundet bestod af 4 kobberfladeøkser, 1 kobber spydspids og tre kobberspiral armringe, i alt 3 kilo kobber, liggende ovenpå et lerkarskår, dateret til ca. år 3400 f. Kr (yngre stenalder). Det er fra den tid, hvor man opførte de første dysser, og da man fandt Bygholmfundet i 1924 troede man endnu, at metal hørte bronzealderen til. Dette fund viste, at metal fandtes 2000 år tidligere end bronzealderen, og det er noget af det ældste metal, der er fundet i Danmark. Lidt længere mod syd (ca. 500 m) findes en koncentration af overpløjede gravhøje. Museet forventer, at bevaringsforholdene på det projekterede areal er gode, da en del af arealet tilsyneladende siden anlæggelsen af boligområdet har ligget i grønt areal. Det samme gør sig muligvis gældende for parcelhushaverne, hvor der siden anlæggelsen af boligkvarteret ikke har været foretaget omfattende anlægsarbejder. Disse parametre tilsammen med de topografiske forhold, der svarer til fundet af Bygholmfundet (overgangen mellem det tørre land og vådområde) gør, at museet anbefaler, at der foretages arkæologisk forundersøgelse forud for byggeriet.

Museumsloven er gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. Museumsloven § 27, stk. 2.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.​