Beliggenhed & eksisterende forhold

Historie

Lokalplanområdet er beliggende i den vestlige del af Horsens i et område, som kaldes Vestbyen.

I 1800-tallet oplevede Horsens en 9-dobling af befolkningstallet med baggrund i den industrielle revolution. Nye infrastrukturelle anlæg, indvielse af en ny havn og jernbanen, betød en stor tilstrømning af nye virksomheder til Horsens. Især efter 1870 kom der fart i udviklingen og ikke mindst i området Vestbyen, hvor fabriksanlæg og boliger blev placeret side om side. Områdets bebyggelsesmønster er derfor kendetegnet ved en forskel imellem små matrikler til boliger, bygget som en ensartet randbebyggelse, og store matrikler til industrianlæg.

Eksisterende forhold

Lokalplanområdets cirka 11.900 m² omfatter et område, beliggende med gåafstand til Horsens bymidte og kun få minutters kørsel fra den østjyske motorvej samt tæt på offentlige transportmuligheder. Vest for lokalplanområdet ligger et mindre areal med drivhuse/nyttehaver samt en grøft (som forbindes til Bygholm Å) umiddelbart inden det store åbne godsbaneareal og det gamle banetracé. Emil Møllers Gade løber langs områdets østlige afgrænsning indrammet af en karakteristiske rækkehusbebyggelse fra 1930érne. Området afgrænses mod nord af en børnehave, mod syd er der opført nyere punkthusbebyggelser i 5 etager. Lokalplanområdets naboer er på den ene side den fredede Bygholm Park, der er adskilt af området ved banen, på den anden side den sydlige del af Vestergadekvarteret med fine gader som f.eks. Fabrikvej, Kjeldsensgade og Fælledvej.

Området er udlagt til boliger, offentlige formål og liberale erhverv.

Lokalplanområdet er omfattet af værdifuld kulturmiljø. I naboområderne afspejles kulturmiljøet sig tydligt og vidner om Horsens by tidlige industri, som rummer både fabrikker, småindustri og arbejderkvarter. I naboområderne ses de fredede og bevaringsværdige bygninger, som f.eks. Bastian og Hede Nielsens fabrik.

Området fremstår i dag med åbne store arealer med efterladt erhvervs/fabriks - og garagebebyggelse omgivet af træer og tæt ufremkommelige buske - og kratbevoksninger. Mod Emil Møllers Gade på matr.nr 1066, 1067, 1069 og 1070, Horsens Bygrunde, ligger boligetageejendomme på 2 etager med udnyttet tagetage. Emil Møllers Gade 61, 63 og 65A har bevaringsværdier registreret efter SAVEmetode, er kategoriseret med middel bevaringsværdi 4, 5 og 6. Disse ejendomme ligger tilbage som et efterladt fragment af en facaderække/randbebyggelse mod gaden. Bebyggelsen har åbne grunde på begge sider, som delvist ligger ubenyttet hen samt bruges til parkering (belagt med grus).

Terrænet indenfor lokalplanområdet er svagt stigende fra sydvest mod nordøst.

Området er omfattet af lokalplan nr. 200 udarbejdet i 2005, som danner et samlet grundlag for fremtidige fysiske forbedringer i Vestbyen. Lokalplanen skal medvirke til, at istandsættelse af eksisterende byggeri og nybyggeri i bydelen sker med hensyn til den eksisterende bebyggelse og struktur. Bydelslokalplanen er en vigtig forudsætning for den helhedsorienterede byfornyelse og byplanlægning, da den giver et billede af en bydel, dens fortid, udvikling og muligheder.

Forladt erhvervs-fabriksbygning indenfor lokalplanområdet

Eksisterende garagebebyggelse og beplantning. I baggrunden ses et ældre Hestekastanjetræ.

Kik mod naboområdet mod syd - punkthusbebyggelse til boliger på 5 etager.

Eksisterende bevaringsværdig Hestekastanjetræ indenfor området.

 

Beliggenhed ved banearealet

Støjforhold er en af de væsentlige rammebetingelser for et lokalplanforslag. I den udstrækning kommuneplanen indeholder støjkonsekvensområder omkring veje, jernbaner, støjende virksomheder mv., kan der tages udgangspunkt heri. Ellers tages udgangspunkt i kendskabet til de faktiske forhold eventuelt suppleret med støjmålinger.

Særligt ved udnyttelse af muligheden i § 15, stk. 2, nr. 21, for at forny boligkvarterer i eksisterende byområder, selvom det pågældende kvarter er støjbelastet– herunder ved såkaldt ‘huludfyldning’ – bør det fremgå af lokalplanens redegørelsesdel, at kommunalbestyrelsen lægger vægt på, at boligerne orienteres, så der så vidt muligt er opholds- og soverum mod boligens stille facade og birum mod den støjbelastede facade. Det er en vigtig forudsætning at bygherren projekterer den nødvendige støjafskærmning og -isolering korrekt.

Dele af det pågældende lokalplanområdet ligger indenfor ca. 150 meter fra banen og kan derfor være særligt støjbelastet. Det skal dokumenteres inden ibrugtagning af byggeriet, at vibrationer fra jernbanen ikke overstiger det angivne accelerationsniveau samt at støjbelastning udendørs fra Emil Møllers Gade ikke overskrides.

Billeder viser banearealet og det gamle banetracé vest for lokalplanområdet