Tilladelser fra andre myndigheder

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

Habitatvurdering

Jf. habitatbekendtgørelsens § 6 stk. 1-4 (bekendtgørelse nr. 188 af 26. feb. 2016 med senere ændringer) skal der forud for udarbejdelse af udkast til lokalplan foretages en vurdering af om projektet i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter kan påvirke Natura 2000-områder eller bilag IV-arter i området væsentligt.

Lokalplanen kan kun vedtages, hvis det vurderes, at planen ikke medfører:

skade på de naturtyper, som området er udpeget for
skade på levesteder for de arter, som området er udpeget for eller betydelige forstyrrelser for bilag IV-arter
Natura 2000

Projektområdet/planområdet ligger ca. 6 km øst for nærmeste Natura 2000 område, som er nr. 236 Habitatområde H236, Bygholm Ådal.

Planområdet er en gammel virksomhedsgrund. Arealet vurderes ikke at udgøre et egnet ynglested for nogen af arterne i udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. På baggrund af den forholdsvis store afstand til det internationale naturbeskyttelsesområde er det Horsens Kommunes vurdering, at det kan udelukkes, at planen kan skade arter eller naturtyper, som udgør udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Der er vedtaget en Natura 2000-plan for det internationale naturbeskyttelsesområde og planen vurderes at være foreneligt med planens bevaringsmålsætninger.

Bilag IV-arter

En række arter af planter og dyr, de såkaldte bilag IV-arter, er omfattet af en særlig streng beskyttelse i alle EU-medlemsstater herunder Danmark. Det gælder for dyrearterne, at der er et generelt forbud mod at beskadige eller ødelægge yngle- og rasteområder i deres naturlige udbredelsesområde, mens der for plantearterne er forbud mod at ødelægge dem. Forbuddet gælder, uanset om disse dyr og planter findes indenfor eller udenfor beskyttede naturområder.

Ifølge DCE, Aarhus Universitet er der fundet flere bilag IV-arter indenfor et 10 km område. Det drejer sig om flere arter af flagermus, padder, odder og markfirben. Der er dog ikke undersøgt for eller gjort fund af bilag IV arter i selve planområdet. Der er et lille tilgroet vandhul på ca. 150 m2 på arealet. Af luftfotos ses, at vandhullet er dannet efter fjernelse af en bygning i 2007. Vandhullet er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3, men har ikke hidtil været registreret som beskyttet. Der skal søges om dispensation for nedlæggelse af vandhullet. Der er erfaringsmæssigt lempeligere praksis for nedlæggelse af mindre vandhuller i byzone. Der vil i forbindelse med dispensation blive stillet krav om erstatningsnatur. Det er aftalt, at der som erstatning i planområdet indbygges et vandhul nedenfor de planlagte regnvandsbassiner ned mod grøften.

Planområdet vurderes i øvrigt ikke at være egnet som yngle- eller rasteområde for nogen af bilag IV-arterne.

Nedrivning af bygninger – Flagermus

Som forberedelse til byggeprojektet nedrives den eksisterende bolig og byggefeltet ryddes for træer og buske. Flere arter af flagermus opholder sig i hulheder i træer eller på loftet i huse. Det kan ikke udelukkes, at det også kan være tilfældet på denne ejendom. Horsens Kommune skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at hvis ejer på forhånd er klar over, at der er flagermus på loftet eller i træer som fældes, skal disse fjernes vha. en udslusning, inden arbejdet påbegyndes. Naturstyrelsen Søhøjlandet vil kunne rådgive om udslusning. Hvis der under arbejdet med nedrivningen eller fældningen opdages flagermus, skal Naturstyrelsen Søhøjlandet kontaktes. De kan hjælpe med at finde en løsning i form af udslusning eller dispensation.

Kommunen vurderer på den baggrund, at yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter, som potentielt findes i området, ikke vil blive hverken beskadiget eller ødelagt.

Samlet vurdering vedr. udpegningsgrundlag og bilag IV-arter

Horsens Kommune vurderer således samlet, at planen samlet kan vedtages uden at:

skade arter eller naturtyper som indgår i udpegningsgrundlaget for Natura 2000- områder indskrænke eller forringe egnede yngle- eller rastesteder for bilag IV-arter i området medføre tilstandsændringer i § 3-beskyttede naturområder.

Det er en forudsætning for vurderingen, at overfladevand fra de nye befæstede arealer, bygninger ikke ledes direkte til vandløb eller andre beskyttede naturområder. Der etableres regnvandsbassiner.

§ 3-natur, herunder vandløb

Ifølge ansøgningens/lokalplan forslagets situationsplan holdes der en afstand på ca. 200 m imellem planområdet og det nærmeste § 3-område (udover vandhullet på selve planarealet), som er sø- og moseområdet ved Bygholm Park Hotel, vest for planområdet. Projektet vurderes ikke at medføre en tilstandsændring i dette eller andre § 3-beskyttede områder.

Museumsloven

Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.

Museet har foretaget arkivalsk kontrol af planområdet og har følgende bemærkninger:

Planområdet er intensivt bebygget og befæstet, hvilket betyder, at risikoen for, at der indenfor lokalplanområdet er bevarede fortidsminder er lav.

Kik mod vest - nyttehaver og det gamle banetracé.

Eksisterende bevaringsværdig Hestekastanjetræ

Kik mod vest - lokalplanområdet

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

Der er foretaget en servitutundersøgelse af lokalplanområdet:

10.08.1966 Bopælsret for AK Sørensen og ACL Sørensen

Servitutten omhandler ret for Agnes Kathrine Sørensen til, uopsigligt fra udlejers side, at leje stuelejlighed på Emil Møllersgade 65, matr.nr. 1067 Horsens Bygrunde. Ved ophør af lejemål kan AK Sørensens datter Anna Christine Lerbech Sørensen overtage lejemålet.

Påtaleret: Agnes Kathrine Sørensen og Anna Christine Lerbech Sørensen.

Servitutten er til hinder for lokalplanens realisering, såfremt Agnes Kathrine Sørensen eller Anna Christine Lerbech Sørensen stadig lejer stuelejligheden.

27.08.2003 Deklaration ang. nedrivning inden 30.03.2005

Servitutten omhandler pligt for matr.nr. 1067 og 1072 Horsens Bygrunde til at nedrive de på tinglyste rids skraverede bygninger. Efter nedrivning, skal der efter en af Horsens Kommune godkendt plan anlægges opholdsareal og parkering for matr.nr. 1072 Horsens Bygrunde

Påtaleret: Horsens Kommune

Lokalplanens realisering forudsætter at servitutten aflyses af tingbogen efter samtykke fra de påtaleberettigede, da området nu udlægges til boligområde.

18.04.1905 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv

Servitutten er bortkommet i akten, men der henvises til denne i servitut af den 22.05.1906, hvor den omtales som bestemmelser vedr. hovedvandledning i vejen (Emil Møllers Gade).

Servitutten antages ikke at være til hinder for lokalplanens realisering.

21.05.1985 Dok om forbud mod bebyggelses på et areal

Servitutten omhandler, at der ikke må bygges inden for det krydsskraverede viste areal på det tinglyste rids, så længe beboelseshuset på matr.nr. 1066 Horsens Bygrunde består.

Påtaleret: Horsens Kommune

Servitutten er ikke til hinder for lokalplanens realisering, så længe der ikke bygges på det krydsskraverede areal – men bør aflyses efter samtykke fra påtaleberettigede.

Trafikregulering

Der skal jf. vejlovgivningen (Lov om offentlige veje (Vejloven) kapitel 6, henholdsvis Lov om private fællesveje kapitel 8, §27) udarbejdes et projekt for de nævnte veje og stier som skal godkendes hos Horsens Kommune, Teknik og Miljø med samtykke fra Politiet jf. Færdselslovens § 100. Før vejprojektet er godkendt kan der ikke udstedes byggetilladelse. Der skal ligeledes indhentes tilladelse fra Horsens Kommune, Teknik og Miljø til tilslutning af lokalplanområdets vejanlæg til eksisterende vejanlæg.