Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplanens formål er

1.1 at give mulighed for at udvikle et boligområde med etageboligbebyggelse,

1.2 at give mulighed for nedrivning af eksisterende bevaringsværdige bygninger udpeget i kommuneplan 2013,

1.3 at fastlægge retningslinjer for bebyggelsens udformning og placering,

1.4 at sikre bebyggelsen indrettes med grønne rekreative fællesarealer,

1.5 at området vejbetjenes via en boligvej fra Emil Møllers Gade samt en boligvej fra naboarealet syd for området.

Redegørelse

Lokalplanområdet skal fremstå som en grøn boligområde i byen med stærke referencer til det åbne landskab mod vest, det gamle banetracé og Bygholm Park. Parkeringspladser og veje etableres med belægningsmønstre med b.la. en stor grad af græsarmeringssten, som sikrer et grønt udtryk. Parkerings- og vejearealer vil i sammenspil med bebyggelsen placering, udformning og udseende give en særlig landskabelig karakter og identitet til området. Centralt i lokalplanområdet skærer en grøn kile sig gennem området, som skal indbyde til leg og ophold for områdets beboere.

2.1 Området ligger i byzone og skal forblive i byzone. Lokalplanområdet er omfattet af matr. nr. 1064, 1066, 1067, 1069, 1070, 1072, Horsens Bygrunde.

2.2 Lokalplanområdet afgrænses, som vist på kortbilag 1.

3.1 Lokalplanen giver mulighed for etablering af etageboligbyggeri i en variation fra 4 til maksimalt 6 etager med tilhørende rekreativt fællesareal.

Redegørelse

I lokalplanområdet kan der opføres etageboligbebyggelse i 4 - 6 etager. Bebyggelsens varierende højde giver mulighed for at forbinde det planlagte område med nærområdet. Mod Emil Møllers Gade skal bygningshøjden maksimalt være 4 etager. Dermed møder den nye bebyggelse Emil Møllers Gade på hensigtsmæssig vis. Højden på den nye bebyggelse stiger centralt i området og tilpasser sig naboarealet mod syd, som er punktbebyggelser på 5 etager. Mod vest falder bebyggelsen igen og møder det åbne landskab.
I nærområderne er der en stor variation af de eksisterende bygninghøjder og typologier som randbebyggelse, punkhuse og industrianlæg.

4.1 Området må ikke udstykkes yderligere.

Redegørelse

Bestemmelsen vedrørende er dog ikke til hinder for, at der kan ske arealsammenlægninger mellem tilstødende ejendomme.

5.1 Vejadgang til området skal ske fra Emil Møllers Gade via en ny boligvej mod nord samt eksisterende boligvej fra naboarealet mod syd, som anvist på kortbilag 3.

5.2 Veje og stier indenfor lokalplanområdet udlægges som private fællesveje/-stier.

5.3 Boligveje - Sekundære lokalveje udlægges i en samlet bredde på 8 m, med minimum 5,5 meter bred kørebaneareal og med 0,5 - 2,0 meter brede rabatarealer.

5.4 Der skal anlægges stiforbindelser indenfor lokalplanområdet. Stierne udlægges i 2,5 - 3 meters bredde. Den Centrale stiforbindelse etableres i princippet som anvist på kortbilag 3, og udlægges i 5 meters bredde.

5.5 Veje- og stier udlægges i følgende belægningsmaterialer:
Kørebaner udlægges med fast kørebanebelægning (asfalt eller betonbelægningssten, græsarmeringssten eller tilsvarende). Rabatarealerne udføres som grønne græsrabatter eller i græsarmeringssten.

Den anviste centrale sti udlægges med fast belægning i 2 – 3 meter (asfalt eller betonbelægningssten).

Stier, der anlægges i grønne passager udlægges i belægning som f.eks. betonbelægningssten, græsarmeringssten, stengrus eller stenmel.

5.6 Adgangsveje for afhentning af dagrenovationen på ejendommene, udformes så de overholder de stillede krav jf. kommunens regulativ for husholdningsaffald.

5.7 Vej- og stiprojektet skal i videst muligt omfang tilpasses eksisterende terræn samt redegøre for eventuelle terrænreguleringer (skråningsanlæg langs veje og stier) på tilstødende grunde uden for vejudlæggene.

5.8 I blinde vejender skal der etableres vendeplads for lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne m.v.) jf. vejreglerne. Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og sikkerhed ved færdslen i forbindelse med tømning.
Renovationscontainere skal indarbejdes diskret i området.

5.9 Ved vejtilslutningerne skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. Inden for oversigtsarealerne må der således ikke være beplantning eller etableres rækværker, plantestensmure eller lignende med en højde over 0,8 meter.

5.10 Veje og den centrale sti skal forsynes med ensartet belysningsarmatur. Belysningen udføres i h. t vejreglerne.

Redegørelse

Naboområdet mod syd er omfattet af lokalplan nr. 199. Denne lokalplans formålsbestemmelser sikrer trafikal vejadgang til det pågældende lokalplanområde.
Det er intentionen at skabe et grønt udtryk i lokalplanområdet. Parkeringsarealerne og vejene skal derfor fremstå i belægningsmønster med asfalt, betonbelægningssten og græsarmeringssten.

6.1 Parkering udlægges som anvist på kortbilag 3.

6.2 Til hver bolig udlægges der areal til 0,8 parkeringsplads pr. bolig.

6.3 Der skal etableres 1-2 handicap-parkeringspladser.

6.4 Parkeringsarealerne skal have et grønt præg og omgives af buske, bede og/eller opstammede træer plantet i princippet som anvist på kortbilag 3.

6.5 Parkeringsarealerne skal primært udføres i græsarmering.

6.6 Ved parkering under terræn i parkeringskælder skal ramperne for op-og ned kørsel sikres tilstrækkelig længde og oversigt.

6.7 Der udlægges areal til cykelparkering, 2 pladser pr. bolig, som anvist på kortbilag 3. Cykelparkeringspladserne etableres som fælles cykelparkering i lokalplanområdet.

6.8 Cykelparkering kan opføres som overdækkede etageparkering i to niveauer på maksimalt 1,7 meter i højden.
De overdækkedes arealer skal fremstå i en let og åben konstruktion opført i træ eller stål som begrønnes med f.eks. slyngplanter.

Redegørelse

Et passende antal parkeringspladser udformes, så de kan anvendes af personer med handicap. Der kan, såfremt der er et behov, yderligere inddrages parkeringspladser til handicapparkering.
Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres parkering under terræn i parkeringskældre under boligstængerne. Dermed frigives areal til rekreative grønne fællesarealer indenfor lokalplanområdet.

7.1 Alle ledninger og lignende skal fremføres under terræn.
Dog kan lokal afledning af rent eller renset regnvand ske via åbne grøfter, wadier, vandløb, lavbundsarealer og lignende.

7.2 Belysningskilder skal fremstå med ensartet belysningsarmatur.

7.3 Området skal forsynes med fjernvarme.

7.4 Vandforsyning skal ske fra Horsens Vand A/S.

7.5 Området skal separatkloakeres efter anvisning fra Teknik og Miljø og Horsens Vand A/S.

8.1 Den samlede bebyggelsesprocent for lokalplanområdet som helhed må ikke overstige 150.

8.2 Bebyggelsen opføres som stokbebyggelse, som anvist på kortbilag 3.

8.3 Bebyggelsen må maksimalt opføres i 6 etager med maksimal bygningshøjde på 26 meter målt fra naturligt terræn.

8.4 Bebyggelse langs Emil Møllers Gade må maksimalt opføres i 4 etager med maksimal bygningshøjde på 18 meter målt fra naturligt terræn.

8.5 Bebyggelsen skal placeres i princippet, som anvist på Kortbilag 3.

9.1 Bebyggelsen skal fremstå med ensartede materialer, farver, taghældning og tagudformning.

9.2 Facader og tagflader skal fremstå matte.
Der må ikke anvendes glaserede eller ædelengoberede tagsten.

9.3 Facader skal fremstå i tegl, natursten og /eller træ.

9.4 Facader skal fremstå i jordfarver eller træets naturlige farve. Der må ikke anvendes signalfarver.

9.5 Vinduer og døre skal udføres i træ og/eller alu.

9.6 Tagbeklædningen skal fremstå med enten begrønnede tage, tagpap, eternit, tegl, zink eller skifer.

9.7 Der kan opføres altaner til boligerne, som supplerende opholdsareal.

9.8 Solvarme- eller solcelleanlæg skal udføres med antirefleksbehandlet overflade og være parallelle med tagflader og/facader.

9.9 Ventilationsafkast og antenner/antenneanlæg og andre tekniske installationer skal integreres som diskret indpassede eller skulp­turelt udformede elementer tilpasset bebyggelsen.

Redegørelse

Bebyggelsen vil fremstå som en naturlig fortætning i byen og møde det åbne landskab mod banen, det gamle banetracé og Bygholmpark. Begrundelsen for den nævnte materiale- og farveholdning er, at bebyggelsen skal falde naturligt og diskret ind i området. Bebyggelsen tilpasses landskabet, konteksten (nærområdet) samt de fredede unikke og markante bygninger i området. Desuden sikres en ensartethed i den samlede bebyggelse for lokalområdet.
Ventilationsafkast og antenner/antenneanlæg og andre tekniske installationer mm. kan skæmme en ellers smuk bygning. Derfor skal disse så vidt muligt undgås eller integreres samt tilpasses bebyggelsen og dermed ikke være synligt på facader og tagflader. De kan også fremhæves som selvstændige elementer, der udgør en spændende del af den samlede bygningsskulptur. Det er bedst at planlægge, hvordan de tekniske installationer skal indgå i bygningen fra starten, opsættes disse senere, kan de let blive et fremmedelement.
I projektet kan der indarbejdes altaner til hver lejlighed. Altanerne kan forsynes med flytbare glaspartier og lamelpartier, der skydes til siderne i skinner, så man selv bestemmer graden af privathed og lysindfald. Facaderne kan blive et dynamisk og varieret element, der er med til at give området karakter og personlighed.

10.1 Terrænreguleringer skal udføres på en sådan måde, at mindre tilpasninger udføres blødt afrundet mod bygninger eller anlæg. Større tilpasninger (større niveauforskel end 1 m) kan ske med skråninger og støttemure.

10.2 Der udlægges fælles rekreativt opholdsareal til evt. naturlegeplads for hele lokalplanområdet, som angivet på kortbilag 3.

10.3 Der er udpeget et bevaringsværdigt kastanjetræ centralt i lokalplanområdet, som er markeret på kortbilag 3. Træet bevares, såfremt det er muligt.
Øvrige karakteristiske og større eksisterende træer og beplantning tilstræbes ligeledes bevaret, såfremt det er muligt.

10.4 Bebyggelsen skal placeres omkring en grøn kile centralt i området med landskabeligt bearbejdede forsinkelsesbassiner, erstatningsvandhul og opholdsarealer.

10.5 Der etableres minimum 3 mindre forsinkelsesbassiner, som anvist på kortbilag 3.

10.6 Der etableres et erstatningsvandhul på minimum 150 m², som anvist på kortbilag 3.

10.7 Det grønne rekreative opholdsareal skal fremstå med parkkarakter. Der plantes grupper af træer som f.eks. ask, løn, frugttræer og blomstrende træer. Der beplantes med forskellige egnede græsser og bunddækkende planter.

10.8 For et begrænse afledningen af regnvand må der maksimalt være en befæstigelsesgrad på 0,5 i lokalplanområdet eller der skal etableres lokal nedsivning, forsinkelsesbassin, regnvandsbede, tørvebede el. lign. Hvis regnvand nedsives skal der ansøges om tilladelse ved Horsens Kommune.

10.9 De enkelte inventartyper, ved planens udearealer, som f.eks. bænke, skraldespande, orienteringsskilte mv. skal fremstå med en ensartethed i lokalplanområdet.

10.10 Lyskilder med samme belysningsfunktion skal være ens på de ubebyggede arealer inden for hele lokalplanens område. Der skal anvendes ensartet belysningsarmatur.

10.11 Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til "Regulativ for husholdningsaffald" og være afskærmet set fra vejen. Afskærmningen kan være beplantning med f.eks. slyngplanter eller et fast hegn, der harmonerer med huset arkitektur og materialeholdning.

Redegørelse

Det udpegede kastanjetræ indenfor lokalplanområdet bevares såfremt, at det er muligt. Træet er ikke vurderet. Det er uvist, om træet er et risikotræ dvs. om træet er svækket og dermed farlig for sine omgivelser.
For at holde mest muligt af regnvandet på egen grund og dermed reducere belastningen af de offentlige kloakker og mindske risikoen for oversvømmelser, er det vigtigt at have en stor andel grønne områder og andre arealer, hvor regnvand kan nedsives eller forsinkes.
Det rekreative fællesareal og de grønne lommer i planen udformes, så der håndteres så meget regnvand som muligt på grunden. Nedsivning, fordampning samt regnvandsbede, tørvebede (med egnet beplantning) og andre former for overflade magasiner bør prioriteres højt. Som supplement hertil kan en del af regnvandet ledes til underjordiske faskiner og bassiner, hvis der er egnet områder set i forhold til grundvandet og jordbundsforholdene.
I lokalplanområdet er der i forbindelse med nærværende lokalplan registreret et vandhul på 150 m² på matr.nr. 1072, Horsens Bygrunde. Der vil blive givet dispensation til sløjfning af vandhullet mod der etableres erstatningsvandhul på minimum 150 m², som anvist på kortbilag 3.
Der etableres minimum 3 forsinkelsesbassiner, derved sikre, at dyrelivet i bassinerne ikke skylles ved større regnskyl. Regnvandet vil på mere nænsomt vis løbe mellem bassinerne.
Vandet fra forsinkelsesbassinerne ledes udenom vandhullet, der gerne skulle blive til en god biotop for områdets dyr og planter.

11.1 Bebyggelse må ikke tages i brug, før der er sket tilslutning til den kollektive varmeforsyning samt til kloakforsyning. Dertil skal vejen og fællesarealer være etableret før ibrugtagning af bebyggelsen.

11.2 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bestemmelserne i § 5 vej og sti, § 6 parkeringsforhold samt § 10.4, 10.5 og 10.6 er opfyldt.

Støjforhold

11.3 Dele af lokalplanområdet ligger indenfor 200 meter fra banen og kan derfor være særligt støjbelastet.
Der skal sikres et indendørs støjniveau, der ikke er over 30 dB(A) i støjfølsomme arbejds- og opholdsrum.

11.4 Det skal desuden dokumenteres, at vibrationer fra jernbanen ikke overstiger 75 dB(KB vægtet accelerationsniveau).
Inden ibrugtagning af byggeriet skal det dokumenteres, at støjbelastning på facaden ikke overstiger 58 dB(A) fra Emil Møllers gade.

Redegørelse

Dele af det pågældende lokalplanområde ligger indenfor ca. 150 meter fra banen og kan derfor være særligt støjbelastet. Det skal dokumenteres inden ibrugtagning af byggeriet, at vibrationer fra jernbanen ikke overstiger det angivne accelerationsniveau samt, at støjbelastning udendørs fra Emil Møllers Gade ikke overskrides.

12.1 Der er medlemspligt for alle ejere inden for lokalplanområdet.

12.2 Lejerboliger og ejerlejligheder repræsenteres iht. sine vedtægter og i forhold til det antal boliger vedkommende
repræsenterer.
Generalforsamlingen træffer bestemmelse om udgiftsfordelingen.

12.3 Der skal oprettes en grundejerforening for hele området, som forestår drift og vedligeholdelse af fællesarealer, veje, parkering og stier.
Desuden skal foreningen stå for etablering af eventuelle nye anlæg.

12.4 Kommunen kan til enhver tid kræve grundejerforeninger oprettet. Grundejerforeningerne er berettiget og forpligtet til vederlagsfrit at tage skøde på anlagte veje, stier, fællesanlæg og grønne arealer.

12.5 Grundejerforeningens vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Horsens Kommune.

13.1 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med nærværende lokalplan, fortrænges ifølge plan­lovens § 18.

Redegørelse

Der er foretaget en servitutundersøgelse af lokalplanområdet:
10.08.1966 Bopælsret for AK Sørensen og ACL Sørensen
Servitutten omhandler ret for Agnes Kathrine Sørensen til, uopsigligt fra udlejers side, at leje stuelejlighed på Emil Møllersgade 65, matr.nr. 1067 Horsens Bygrunde. Ved ophør af lejemål kan AK Sørensens datter Anna Christine Lerbech Sørensen overtage lejemålet.
Påtaleret: Agnes Kathrine Sørensen og Anna Christine Lerbech Sørensen.
Servitutten er til hinder for lokalplanens realisering, såfremt Agnes Kathrine Sørensen eller Anna Christine Lerbech Sørensen stadig lejer stuelejligheden.

27.08.2003 Deklaration ang. nedrivning inden 30.03.2005
Servitutten omhandler pligt for matr.nr. 1067 og 1072 Horsens Bygrunde til at nedrive de på tinglyste rids skraverede bygninger. Efter nedrivning, skal der efter en af Horsens Kommune godkendt plan anlægges opholdsareal og parkering for matr.nr. 1072 Horsens Bygrunde
Påtaleret: Horsens Kommune
Lokalplanens realisering forudsætter at servitutten aflyses af tingbogen efter samtykke fra de påtaleberettigede, da området nu udlægges til boligområde.

18.04.1905 Dok om forsynings-/afløbsledninger mv
Servitutten er bortkommet i akten, men der henvises til denne i servitut af den 22.05.1906, hvor den omtales som bestemmelser vedr. hovedvandledning i vejen (Emil Møllers Gade).
Servitutten antages ikke at være til hinder for lokalplanens realisering.

21.05.1985 Dok om forbud mod bebyggelses på et areal
Servitutten omhandler, at der ikke må bygges inden for det krydsskraverede viste areal på det tinglyste rids, så længe beboelseshuset på matr.nr. 1066 Horsens Bygrunde består.
Påtaleret: Horsens Kommune
Servitutten er ikke til hinder for lokalplanens realisering, så længe der ikke bygges på det krydsskraverede areal – men bør aflyses efter samtykke fra påtaleberettigede.

DONG Gas Distribution gør opmærksom på en plastledning, som befinder sig i lokalplanområdet. Stikledningen er ikke i brug, men der er stadig tryk på. Der kan undersøges om ledningen kan fjernes i forbindelse med byggeri.

14.1 Der ophæves ingen lokalplaner ved Byrådets endelig vedtagelse af lokalplan 2016-15.

Redegørelse

Området hvor bebyggelsen ønskes placeret er i sin helhed omfattet af lokalplan nr. 200 - Lokalplan for Vestbyen. Lokalplanen nr. 200 danner grundlag for en overordnet planlægning for Vestbyen. Lokalplanen aflyses ikke ved Byrådets endelig vedtagelse af lokalplan 2016-15.

15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen jf. Planlovens § 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen jf. ovenfor.

15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.