Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Som hovedhensyn for afgørelsen har Teknik og Miljø vurderet planens påvirkning af miljøet i forhold til den eksisterende lokalplans miljøpåvirkning. Nærværende lokalplan udlægger arealet til et boligområde. Området rummer i dag boligetageejendomme og nedlagt fabriks -, erhvervs - og garagebebyggelse. Det planlagte boligområde vurderes ikke vil medføre væsentlig ændret indvirkning på miljøet.

Lokalplanområdet er på cirka 11.900 m² og udvikles som en naturlig fortætning i Horsens. Udviklingen af området skaber sammenhæng med de eksisterende omkringliggende bolig - og erhvervsområder. Områdets beliggenhed tæt ved byens aktiviteter, banegården, skole, indkøbsmuligheder og Bygholm Park, danner baggrund for et attraktivt boligområde.

Formålet med planlægningen er at sikre udvikling af et område til boliger med hensynstagen til områdets landskabelige karakter i byens kontekst. I forbindelse med planlægningen sættes der rammer for disponering af områdets samt bebyggelsens udformning, som skal tilpasses nærområdet.

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøer. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr. 3.