Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Emil Møllers Gade - kik mod nord.

Baggrund for lokalplanen

Lokalplanen er udarbejdet på foranledning af et ønske fra ejeren af matr. nr. 1064 og 1072, Horsens Bygrunde. Ejeren ønsker at udvikle området ved Emil Møllers Gade som et boligområde med en central placering i Horsens by.

Planlægningen af området skal muliggøre en fremtidig disponering af området som en samlet helhed. For at sikre en hensigtsmæssig og sammenhængende udvikling, omhandler planen derfor desuden matr.nr.1066, 1067, 1069 og 1070 Horsens Bygrunde. Disponeringen af området tager hensyn til de eksisterende ejerforhold således, at området har mulighed for at kunne udvikles i flere faser/etaper. Hermed kan matr. nr. 1064 og 1072 gennemføres som første fase eller som et selvstændigt projekt. I en eventuel fremtidig fysisk udvikling af området er det muligt at gennemføre anden fase og inddrage de omtalte resterende matrikler indenfor lokalplanområdet.

Lokalplanen er udarbejdet i et samarbejde med ejeren af matr. nr. 1064 og 1072, Horsens Bygrunde og deres rådgiver.

Billedet viser ejendommene på matr.nr.1066, 1067, 1069 og 1070 Horsens Bygrunde, Emil Møllers Gade 61, 63, 65A og 67.

Billedet viser en del af lokalplanområdets åbne ubebyggede arealer mod Emil Møllers Gade og i baggrunden facaderækken på rækkehusene, Fabrikvej.

Lokalplanens formål

Formålet med nærværende lokalplan er at give mulighed for at udvikle et boligområde i Horsens på den gamle Lastas-grund ved Emil Møllers Gade 59-69. Området omdannes til et landskabeligt og inspirerende boligområde centralt beliggende i Horsens, nær Bygholm Park og bymidten. Desuden sikres disponering af en grøn rekreativ kile, varierende bebyggelse, vejforløb og parkeringsarealer indenfor lokalplanområdet.

Lokalplanen giver desuden mulighed for at arealets eksisterende bevaringsværdige bygninger kan nedrives.

Lokalplanen danner grundlag for en fremtidige fysiske forbedringer og udvikling af området, som vil skabe mulighed for en positiv indvirkning på nærområderne.

Mulig fremtidig udvikling

Yderligere udbygning og udvikling af området ved det gamle banetracé vest for lokalplanområdet er usikkert.

Opgradering af en trafikale løsning i form af en ny vej langs banearealet, som forbinder krydset ved Silkeborgvej/Vestergade/Emil Møllers Gade med Andreas Steenbergs Plads og Godsbanegade, kan være en fremtidig udvikling i nærområdet.

Det gamle banetracé vest for lokalplanområdet

Ansvarlig medarbejder: LHST

KS 1: BV

KS 2: GSS