Lokalplanens indhold

Udstyknings og bebyggelsesplan

Lokalplanen åbner op for, at der i området kan opføres en etagebebyggelse i 4-5 etager og tæt-lav boligbebyggelse i 2 etager i princippet som vist på illustrationsplanen. Lokalplanen giver også mulighed for at eksisterende bebyggelse nedrives og erstattes af nyt byggeri.

I lokalplanen indgår bestemmelser om de enkelte grundes mindste størrelse ved tæt-lavt byggeri. Der gives mulighed for relativt små grunde, fordi det vurderes at være acceptabelt i en bymæssig sammenhæng og fordi små grunde muliggør store fællesarealer uden at reducere lokalplanområdets udnyttelsesgrad.

Bebyggelse

Bebyggelsen vil består af to forskellige typer af beboelse, henholdsvis lejligheder i etageejendomme og en tæt-lav boligbebyggelse. Boligerne i delområde 1 og 2 er etagebyggeri, hvor bebyggelsen i område 1 har 5 etager og i område 2, 4 etager. I område 3 og 4 er der mulighed for etablering af rækkehuse i to plan med tilhørende carport og skur.

Bygninger fremstår med et ensartet og sammenhængende arkitektonisk udtryk med facader i gul tegl partielt med lette partier beklædt med træ.

Tage skal udformes som flade tage med tagpap eller sedum. Der må ikke anvendes blanke og reflekterende tagmaterialer.

Langs vej udføres parkering– delvist som overdækket parkering. Disse fremstår lette og åbne i træ og stål og skal begrønnes. Den overdækkede parkering etableres med tagpaptag eller sedumtag.

Referencefoto - overdækket parkering med et let udtryk.

Referencefoto - sedumtag.

Referencefoto - facade i tegl og vinduer i træ.

Referencefotos - bearbejdning af terræn og træer i klynger.

Referencefotos - bearbejdning af terræn til udeophold

Vej, sti og parkering

Området vejbetjenes henholdsvis fra Bjerrevej og fra Dagnæsallé som vist på kortbilag 3 og 4. Der skal etableres stier gennem bebyggelsen. Ved etagehusbebyggelsen etableres der fællesparkering i tilknytning til det interne vejudlæg. Parkeringen bliver delvist overdækket. Ved tæt-lav bebyggelsen etableres der 1 parkeringsplads pr. bolig.

Ubebyggede arealer og beplantning

Bebyggelsen placeres i et stort grønt strøg med landskabeligt bearbejdede regnvandsbassiner, legearealer og små højder i terræn. Der skal etableres opholdsarealer, der overholder grænseværdierne for støj. Støjafskærmningen skal etableres som en bearbejdning af terrænet. Terrænet bearbejdes således at karakteren af det eksisterende terræn bevares og forstærkes. De fælles friarealer indenfor lokalplanområdet udlægges med græs.

De grønne uderum vil fremstå med parkkarakter med grupper af lyse åbne træklynger i ask og løn. Træklynger placeres som holme i landskabet. De åbne græsarealer fremstår under træklyngerne uklippede.

Der suppleres med enkelte klynger af frugttræer. Bebyggelsen omkranses af klippede bøgehække ligesom udeopholdsarealer defineres af klippede bøgehække. Da opvoksede træer og buske giver karakter i en ny bebyggelse, skal eksisterende plantebælte med træer mod Dagnæsalle bevares. Øvrige karakteristiske og større eksisterende træer og beplantning tilstræbes ligeledes bevaret. Derudover skal der udlægges et 5 meter bredt beplantningsbælte langs lokalplanområdet sydlige og nordlige afgrænsning. Langs den sydlige afgrænsning skal der holdes en respektafstand til et rørlagt vandløb på min. 2 meter- se kortbilag 3.

Referencefoto - bebyggelse placeret i en grøn struktur.

Referencefoto - altaner integreret i facaden.

Situationsplan for den fremtidige bebyggelse. De viste snit A, B, C, D kan ses under kortbilag, skitser.