Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplanens hovedstruktur

Bymønster og byroller

Horsens er kommunens hovedby, og skal fortsat udvikles som kommunens center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service. Planlægningen skal styrke Horsens i samspillet med de øvrige større byer i Østjylland.

Byomdannelse og fortætning
Den største udfordring for Horsens Kommune, er at sikre tilstrækkeligt med fremtidige byggemuligheder til boliger, erhverv, offentligt byggeri m.v. Dette behov skal primært imødekommes ved at inddrage nye arealer til byvækst, i tilknytning til eksisterende byområder. Men derudover forfølges en strategi, der går ud på at omdanne og fortætte eksisterende byområder, især i Horsens og Brædstrup, men også i en vis udstrækning i de mindre bysamfund.

Ved at udnytte byggemuligheder på ledige arealer i byerne spares der på forbruget af landbrugsjord og byfortætning kan miljømæssigt være en bedre løsning end byvækst.

Byomdannelsen kan bidrage til at styrke og udvikle eksisterende byområder, så der skabes bymæssige sammenhænge og smukke bymiljøer med liv og variation.

Især i de centrale bydele i Horsens er der fokus på i de kommende år at der skal banes vej for at udvikle endnu mere attraktive og levende bymiljøer. Midtbyen i Horsens har i mange år været genstand for omdannelse og nybyggeri, men rummer stadig et stort potentiale. Der er flere steder plads til ny bebyggelse og der er behov for at gøre byrum og grønne anlæg mere attraktive og levende. En sådan udvikling vil bidrage til at styrke Horsens rolle som center.

Horsens Kommune ønsker at understøtte områdets udvikling med en omdannelse til et nyt attraktivt boligområde med etagehusbebyggelse og tæt-lav byggeri. Med den nye bebyggelse udnyttes områdets potentiale og kvarteret tilføres nogle andre boligformer end dem der eksisterer i området. Den nye bebyggelse vil skabe nye bymæssige sammenhænge og attraktive grønne arealer som vil bidrage til et bymæssigt løft for området som helhed. På baggrund heraf er planerne i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur.

Kommuneplanens retningslinjer

Støjbelastet areal

Støjbelastede områder må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse. I den fælles planlægningszone for støj kan der ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse (som f.eks. boliger), før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt. Særligt støjfølsom anvendelse (som sommerhusområder og rekreative områder) kan kun udlægges, når støjforholdene er dokumenteret og vurderet som acceptable.

Lokalplanområdet ligger indenfor "planlægningszone for støj". I områder til etageboliger eller i centerområder vil der normalt kunne accepteres et højere støjniveau, men det skal i lokalplanlægningen sikres at boliger og anden støjfølsom anvendelse indrettes, så støjgener mindskes mest muligt.

Kommuneplanens rammedel

Området er i dag omfattet af kommuneplanramme HR.01.O.9. som udlægger områdets anvendelse til Teknisk anlæg og kommuneplanramme HR.01.B.9. som udlægger områdets anvendelse til åben-lav og tæt-lav med tilhørende nærrekreative arealer, butikker og kollektive anlæg til områdets forsyning.

Der oprettes en ny ramme med tillæg nr. 27. Tillæg 27 sikrer, at der er overensstemmelse mellem Kommuneplan 2013 og lokalplan 2015-23 Boliger, Bjerrevej 139, Horsens.

Se tillæg til Kommuneplan 2013 her.