Beliggenhed & eksisterende forhold

Lokalplanområdet ligger i den sydøstlige del af Horsens, nærmere betegnet Dagnæs By, Tyrsted. Lokalplanområdet afgrænses mod vest af Bjerrevej og mod øst af Dagnæs Allé og eksisterende villabebyggelse mod både øst, nord og syd. På den vestlige side af Bjerrevej ligger en dagligvarebutik.

Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 1ak Dagnæs By, Tyrsted. Lokalplanområdet har et areal på ca. 36.300 m². Den højeste del ligger i kote 35 mod Bjerrevej, og er et næsten vandret plateau mod sydvest. Fra dette plateau falder terrænet til ca. kote 32,5 langs Dagnæsallè og til kote 31 længst mod nord. Mod Dagnæs Allé findes i dag en ca. 5 meter bred beplantning. Inden for området er der enkelte træer. Langs Bjerrevej er der markante rhododendronbuske.

Området har siden 1962 været anvendt til erhvervsformål af BHHH, i dag NRGi. Området rummer en stort gul teglstenbebyggelse tegnet af arkitekterne Friis og Moltke.

Områdets historie

I 1906 satte Horsens kommunale Elektricitetsværk spænding på nettet. Ulempen med den tids elforsyning var, at der ikke var fornøden kapacitet så man kunne forsyne opland, rækkevidden var højst et par kilometer fra værket. Derfor blev oplandet ladt i stikken i elektricitetsmæssig sammenhæng. For at løse oplandets ønske om elforsyning, blev Bjerre Hatting Herreders Højspændingsanlæg (BHHH) oprettet i 1918.

I 1962 flytter BHHH fra Levysgade til Bjerrevej i Dagnæs, hvor arkitektfirmaet Friis & Moltke, Århus tegnede et smukt og funktionelt hus.

I 1997 blev Horsens Belysningsvæsen og BHHH slået sammen under navnet Energi Horsens.

Bevaringsværdi

I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende lokalplan er husets bevaringsværdi vurderet. Ejendommen har en SAVE bevaringsværdi på 3 (SAVE er en sammenskrivning af "Survey of Architectural Values in the Environment" = Kortlægning af arkitektoniske værdier i miljøet).

1-3 er høj værdi, 4-6 er middel værdi og 7-9 er lav værdi.

Som et af få Friis & Moltke byggerier i Horsens, fremstår bygningen i hovedtræk original, velproportionerede med speciel Friis & Moltke udformning er bevaringsværdien fastsat til 3.

NRGi ønsker at flytte deres aktiviteter til en anden beliggenhed og få mulighed for at der kan etableres et boligområde på ejendommen. Horsens Kommune ønsker at understøtte områdets udvikling med en omdannelse til et nyt attraktivt boligområde med etagehusbebyggelse og tæt-lav byggeri. Med den nye bebyggelse udnyttes områdets potentiale og kvarteret tilføres nogle andre boligformer end dem der eksistere i området i dag. Den nye bebyggelse vil skabe nye bymæssige sammenhænge og attraktive grønne arealer som vil bidrage til et bymæssigt løft for hele området.

Horsens Kommune er derfor indstillet på at give NRGi tilladelse til at nedrive eller nedtage den eksisterende bebyggelse og opføre en ny boligbebyggelse, tilpasset ønsket om at skabe en ny moderne bydel og grøn sammenhæng i Dagnæs.

Eksisterende bebyggelse omkranset af store rhododendronbuske.

Eksisterende bebyggelse.

Luftfoto over lokalplanområdet.