Miljøscreening

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

Kystnærhedszone, visuel påvirkning/ skygge, trafik og vejtrafikstøj.

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn

Kystnærhedszone

Planområdet ligger indenfor kystnærhedszonen, men bag eksisterende tæt by, bebyggelse og beplantning i forhold til kysten, og der skabes ikke en ny bebyggelsesfront mod kysten. Bebyggelsen i området vil i begrænset omfang kunne ses fra kysten og vurderes der ikke at påvirke kystlandskabet væsentligt.

Visuel påvirkning/ skygge

Planerne giver mulighed for en bebyggelse i op til 5 etager som en etagehusbebyggelse, samt tæt-lav boligbebyggelse i 2 etager. Etageshusbebyggelsen bliver opført som punkthuse og omgivelserne vil få en parkkarakter med store græsflader, mindre klynger af lave træer og små høje i terræn. Området vil blive åbnet mere op og får en grøn karakter, og vil blive tilgængeligt fra både Bjerrevej og Dagnæsallé. Etagehusene placeres i den del af planområdet, der orienteres sig mod Bjerrevej og derved med afstand til eksisterende boligbebyggelse langs Dagnæsallé. Tæt-lav bebyggelse placeres længst mod vest og eksisterende boligbebyggelse ved Dagnæsallé. Bebyggelsen vil blive mere synligt end den eksisterende bebyggelse, men vurderes at passe harmonisk ind i området. Der er så stor afstand mellem etagebebyggelsen og eksisterende boligbebyggelse ved Dagnæsallé at der ikke vurderes at blive væsentlig indbliks eller skyggegener i forbindelse med realisering af planerne.

Trafik

Udbygningen i lokalplanområdet vil medføre en forøgelse af trafikken på Bjerrevej og Dagnæsallé på mellem 250 -350 køretøjer i begge retninger tilsammen pr. døgn.

Trafikstigningen vil ikke give anledning til trafikafviklingsmæssige eller trafiksikkerhedsmæssige problemer, idet der påtænkes udført vejudvidelse og en krydsningshelle for de svage trafikanter på Bjerrevej.

Lokalplanens enkelte delområder og imellem disse planlægges for et stisystem som tilgodeser de svage trafikanters færdsel, og hastigheden i området forventes fastlagt til max. 30 km/t. På baggrund heraf vurderes planerne ikke at få væsentlig indvirkning på trafikken.

Vejtrafikstøj

Der er udarbejdet en støjrapport forbindelse med lokalplanen. Formålet med denne rapport er at dokumentere vejtrafikstøjniveauerne på udendørs opholdsområder samt på bygningsfacader og holde disse op mod gældende grænseværdier.

Rapporten viser, at grænseværdien for udendørs ophold overskrides tæt på Bjerrevej og Dagnæsalle. Grænseværdien overholdes når afstanden til Bjerrevej overstiger ca. 50 m og afstanden til Dagnæsalle er større end ca. 20 m.

Alle facader på byggeri ud mod Dagnæsalle overholder støjkravene. På byggeri ud mod Bjerrevej er der overskridelser på tre ud af fire facader. Facader vendende mod vest, nord og syd overskrider grænseværdien, mens den østvendte facade overholder kravene. På baggrund heraf stiller lokalplanen krav om at der etableres udendørs opholdsarealer på terræn, som overholder miljøstyrelsens grænseværdier for støj. Opholdsarealerne kan etableres som nicher i et bearbejdet terræn eller mindre skærmede arealer. Altaner skal udformes så miljøstyrelsens grænseværdier for støj overholdes.

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr.3.