Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund for lokalplanen

Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske om at omdanne området fra erhvervsformål til boligformål.

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for en nedrivning af eksisterende bevaringsværdige ejendom på matr.nr. 1ak Dagnæs By, Tyrsted. Derudover er det lokalplanens formål at ændre områdets anvendelse fra erhvervsområde med en enkelt tilhørende bolig, til et nyt boligområde i form af en etagehusbebyggelse i 5 etager samt tæt-lav boligbebyggelse med tilhørende veje, stier og fælles friarealer. Der fastlægges retningslinjer for bebyggelsens omfang og placering. Endvidere fastlægges vej- og stiadgange til området, regnvandsbassiner og parkeringsarealer.

Visualisering - bebyggelsen set fra Bjerrevej.

Visualisering - etagebebyggelse og tæt-lav.

Visualisering - fælles opholdsarealer mellem bebyggelsen

Lokalplanområdet set fra vest.