Lokalplanens indhold

Lokalplanen supplerer og korrigerer den gældende Lokalplan 1 - 2012 på følgende punkter:

Området udlægges til parcelhuse, fordi der vurderes at være et behov, som i øjeblikket er større end efterspørgslen efter tæt-lave boliger eller etageboliger.

Der er skitseret en udstykningsplan, som indgår som kortbilag 3 i nærværende lokalplan.

På baggrund af en vurdering af markedsforholdene ændres grundstørrelsen fra maksimalt 600 m2 til ca 1000 m2 og etageantallet ændres fra 2 etager til 1-2 etager.

Som følge af boligenklaven Billeshaves landskabelige beliggenhed og synlighed set fra omgivelserne er bestemmelse om tagmateriale skærpet, således at der ikke må anvendes reflekterende materiale som glaseret eller engoberet tegl. Tagpap tillades, fordi det vurderes at være et tidløst materiale som fremtræder diskret i landskabet. Endvidere er der bestemmelser, der begrænser tagformerne og omfanget af kviste med henblik på at øge muligheden for at bebyggelsen af individuelle huse er indbyrdes harmoniske.

De ovenstående ændringer vedrører §3 - §7 i Lokalplan 1 - 2012. Disse paragraffer ophæves for nærværende lokalplanområde og erstattes af nærværende lokalplans bestemmelser, hvori relevante bestemmelser fra Lokalplan 1 - 2012 er indarbejdet.. Den øvrige del af lokalplan 1 - 2012 er fortsat gældende for boligenklaven Billeshave.

Illustrationsplan af lokalplanområdets veje, byggegrunde og grønne områder og dets næromgivelser.


Eksempler på nutidige boliger.