Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Formålet med lokalplanen er at fastlægge supplerende og justerede bestemmelser for boligenklaven Billeshave om bebyggelsens omfang, placering og udformning, således at der etableres en åben - lav boligbebyggelse i 1 eller 2 etager med grundstørrelser på 900 - 1100 m2 og således at enklaven
danner en enhed med egen identitet og en grøn karakter.

Øvrige planforhold vil fortsat være omfattet af Lokalplan 1 - 2012 Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø.

2.1 Lokalplanområdet omfatter del af matrikelnummer 1al, Bygholm Hgd., Hatting, som angivet på kortbilag 1, og er beliggende i byzone.

Lokalplan 1 - 2012, §3 Områdets anvendelse ophæves for lokalplanomådet og erstattes med: 3.1 Området må anvendes til åben-lav boligbebyggelse.

Lokalplan 1 - 2012, §4 Udstykninger ophæves for lokalplanomådet og erstattes med:

4.1 Udstykningen skal i princippet udformes som vist på bilag 3, fremtidige forhold.

4.2 Grundstørrelse skal være 900 - 1100 m2.

Lokalplan 1 - 2012, §8 Trafikforhold er gældende for lokalplanområdet.

Lokalplan 1 - 2012, §8 Trafikforhold er gældende for lokalplanområdet.

Lokalplan 1 - 2012, §9 Tekniske forhold er gældende for lokalplanområdet.

Lokalplan 1 - 2012, §4 Bebyggelsens omfang om placering ophæves for lokalplanomådet og erstattes med:
8.1 Terrænreguleringer der overstiger +/- 50 cm skal godkendes af Teknik og Miljø. På grunde med skrånende terræn skal der i forbindelse med byggesagsbehandlingen fastlægges et eller flere niveauplaner, bl.a. med henblik på at opnå at byggeriet tilpasses terrænet. Der henvises til Horsens Kommunes vejledning Terrænregulering og jordhåndtering i forbindelse  med bygge- og anlægsarbejde.

8.2 Det skal sikres, at terrænnet udformes, så overfladevand holdes på egen grund og nedsives efter Horsens Kommunes gældende retningslinjer for nedsivning. Terrænet skal udformes, så overløb fra grunden ved skybrud løber til den omgivende grønning eller til vejarealet.

8.3 Der må ikke ske terrænreguleringer nærmere end 1 meter fra skel. Undtaget er terrænreguleringer i naboskel, såfremt der opnås enighed mellem berørte naboer.

8.4 Garager, carporte og udhuse placeres min. 1 meter fra skel.

Lokalplan 1 - 2012, §6 Bebyggelsens udformning ophæves for lokalplanomådet og erstattes med:
9.1 Bygningerne skal udformes i et nutidigt formsprog med et højt arkitektonisk niveau.

9.2 Facaderne skala fremstå i dæmpede farver. Der må ikke anvendes signalfarver, og facaderne må ikke være hvide. Glas skal være klart eller svagt tonet. Facaderne må begrønnes med slyngplanter.

9.3 Som tagmateriale skal anvendes rød tegl, tagpap eller begrønnede tage (f. eks. sedum) eller tagfladerne må anvendes til terrasser. Mindre tagflader kan have en anden beklædning, som zink eller glas. Tage som ikke er flade eller med ensidig taghældning skal hælde mindst 25 grader. Kviste må makismalt udgøre 50% af tagfladens bredde.

9.4 Garager, carporte og udhuse skal udformes i harmoni med boligen.

9.5 Der må etableres solfanger- og/eller solcelleanlæg, hvis de udføres med antirefleksbehandlet overflade, integreres i tagflader og/eller facader som en del af bygningens arkitektur og orienteres så de ikke kan blænde, set fra omgivelserne.

Lokalplan 1 - 2012, §7 Ubebyggede arealer og beplantning ophæves for lokalplanomådet og erstattes med:

10.1 Arealer markeret med grønt på kortbilag 3, Fremtidige forhold, udlægges til fællesarealer, som skal indrettes til leg, boldspil og ophold. Fællesarealerne skal være åbne mod de fælles friarealer der omgiver boligenklaven. Areal markeret med blåt udlægges til bassin, med eller uden permanent vandspejl, til opsamling og nedsivning af regnvand fra veje. 

10.2 Vejtræer skal være Røn, Sorbus latifolia 'Atro' eller tilsvarende.

10.3 I skel mod fællesarealer og nabo skal være hæk af bøg (Fagus silvatica). Hække
holdes i en højde på min. 150 cm. Evt. hæk eller levende hegn mod vej skal plantes
på egen grund, min. 30 cm fra skel og holdes i en højde på maks. 100 cm.

10.4 Hæk mod fælles areal og vej vedligeholdes fra begge sider af den pågældende
grundejer.

10.5 Fast hegn eller mur (indblikshegn) må kun etableres ved terrasser og ikke nærmere
end 1 m fra skel.

10.6 Affaldsbeholdere skal placeres i henhold til Regulativ for Husholdningsaffald og være afskærmet, set fra vejen. Afskærmningen skal bestå af beplantning eller fast hegn/mur, der harmonerer med husets arkitektur og materialeholdning. 

Ingen bestemmelser.

Lokalplan 1 - 2012 er gældende for lokalplanområdet.

Ingen bestemmelser.

Lokalplan 1 - 2012 er gældende for lokalplanområdet.

15.1 Når lokalplanen er endelig vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet
af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes
i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Lokalplanen medfører i sig selv ikke pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i
planen og den hindrer ikke en fortsat lovlig anvendelse af en ejendom.

15.2 Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen, jf. Planlovens § 18.
Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen, jf. ovenfor.

15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i nærværende lokalplan eller i Lokalplan 1-2012, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.