Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund for lokalplanen

Efter vedtagelsen af lokalplan 1 – 2012 i august 2012 har Horsens Kommune udført stamvejen Bygholm Bakkers østlige tilslutning til Silkeborgvej i form af et signalreguleret kryds, og der er udført en underført faunapassage for mindre dyr i områdets nordøstlige hjørne. I 2014 påbegyndes byggemodning af de første etaper af stamvejen Bygholm Bakker, Rosenkrantzvej og Brahesbakke, herunder etablering af støjvold og etablering af vejafvanding med lokal afledning og nedsivning. Disse anlæg er i overensstemmelse med den gældende Lokalplan 1 – 2012. Samtidig udføres byggemodning af boligenklaven Billeshave. I lokalplan 1 – 2012 er den pågældende enklave udlagt til boliger i form af etagebyggeri, åben-lavt eller tæt-lavt byggeri. Horsens Kommune har besluttet at udlægge enklaven til parcelhuse og har udarbejdet et forslag til udstykningsplan. Der er derfor behov for en supplerende lokalplan, der fastlægger en udformningen af den valgte udstykning til åben - lavt boligbyggeri. Desuden er der på grund af de nuværende markedsforhold ønske om at ændre på bestemmelserne i Lokalplan 1 - 2012 om små grundstørrelser og om byggeri i to etager.

Formål

Formålet med nærværende lokalplan 2014 – 5, Boliger, Billeshave, Bygholm Bakker er at fastlægge bestemmelser om bebyggelsens omfang, placering og udformning, således at der åbnes for at etablere en boligenklave med grunde på ca 1.000 m2, én – og to etagers boliger med indbyrdes harmoniske former og materialer, en overordnet grøn karakter med beplantning samt lokal afledning og nedsivning af regnvand. Lokalplanen supplerer Lokalplan 1 - 2012 Helhedsplan, Området nord for Bygholm Sø.

Ortofoto optaget i juli 2013. Der er etableret et kryds hvor den nye stamvej Bygholm Bakker skal tilsluttes Silkeborgvej.