Øvrig planlægning

Spildevandsplan 2012 - 2015

Området er del af spildevandsopland nr A587, der er et spildevandskloakeret område med lokal håndtering af regnvand.

Renovation

Der henvises til gældende affaldsregulativ for Horsens Kommune. I lokalplanen stilles krav om afskærmning af affaldcontainere.