Lokalplanens indhold

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et konkret ønske fra en privat bygherre om at få mulighed for at etablere et nyt kontorhus samt lejligheder i Blumersgade i Horsens. Formålet med lokalplanen er at ændre anvendelse fra offentligt formål, til bolig - og erhvervsformål med tilhørende parkering.

Lokalplanen vil give mulighed for etablering af et kontorhus, hvor flere lejere kan dele f.eks. reception, mødelokaler, kantine mv. Derudover vil lokalplanen give mulighed for etablering af boliger i form af lejligheder i den øverste del af bebyggelsen. Byggeriet kan opføres i op til 7-9 etager og forventes opført i etaper.

Lokalplanen skal sikre at byggeriet forholder sig til områdets særlige placering langs Bygholm Å, nær Sønderbro Kirke og en meget synligt placering i Horsens.

Byggeriet bliver markant og lokalplanen skal sikre, at bebyggelsen indpasses i den eksisterende bystruktur.

Planområdet ligger i en tæt bymæssig sammenhæng som har været bebygget gennem mange år. Planen giver mulighed for et højt og markant byggeri, som vil kunne opleves fra den omgivende by.

Planen giver mulighed for en bebyggelse i maks. 35 meters højde. Den nye bebyggelse placeres henholdsvist parallelt med Bygholm Å og med Bygholm Parkvej. Planområdet ligger lige nord for Sønderbro Kirke. Tårnet på Sønderbro kirke er til sammenligning med det kommende byggeri 34,38 meter højt. Sønderbro kirke er en modernistisk kirke, der er et karakteristisk pejlemærke for området og opleves fuldt ud fra Niels Gyldings Gade og Bygholm Parkvej. Grundet den store afstand og vejudlægget mellem kirken og den nye bebyggelse vil de to bebyggelser kunne opleves hver især og samtidig i et fint samspil med hinanden og områdets øvrige bebyggelse og byrum. Det nye byggeriet vil ikke skabe skyggegener for omgivelserne.

Lokalplanen skal sikre at der skabes offentlig adgang langs Bygholm Å med en stiforbindelse og mulighed for rekreativt ophold.

Lokalplanen giver mulighed for parkering, samt udeopholdsarealer i forbindelse med byggeriet.

Bebyggelsen

Byggeriet må opføres i op til maks. 9 etager i maks. 35 meters højde.

Byggeriet vil fremstå med et moderne udtryk og må opføres som betonelement byggeri med brystninger. Betonfacadeelementer beklædes med natursten og-/ eller metalpaneler, som byder betonelementernes vandrette bånd.

Bygningen fremstår i jord-/ naturfarver/ kobber.

Facaden brydes af udskæringer i form af begrønnede inde-/ uderum.

Referencefoto- facadebeklædning.

Referencefoto- sølvpil.

Vej, sti og parkering

Lokalplanområdet vil få vejadgang fra Blumersgade via den eksisterende bro. Broen vil også fungere for fodgængere og cyklister. Der skal etableres parkering på fladen i lokalplanområdets kant som vist på kortbilag 3 og 4. Parkering skal etableres som grøn parkering med mulighed for nedsivning af regnvand.

Parkeringsnormen for Horsens Kommune skal anvendes. Ejendommen er beliggende i parkeringszone 1, og der skal etableres minimum 1 P-plads pr. 100 kvm (kontor og liberalt erhverv) og 0,5 P-plads pr. bolig.

Der skal jf. parkeringsnormen etableres cykelparkeringspladser 1 – 4 pladser pr. 100 kvm kontor og liberalt erhverv.

Ubebyggede arealer og beplantning

Området grænser op til Bygholm Å og vil blive et markant byggeri i Horsens. Der skal plantes træer langs lokalplanens afgrænsning som vist på illustrationsplanen kortbilag 4 for at give lokalplanområdet et grønt udtryk.

Eksisterende større og karakteristiske træer og beplantning søges bevaret.

Beplantning fremstår som et bymæssigt grønt træk og nuværende beplantning suppleres med træer svarende til nuværende bevoksning langs åen såsom sølvpil, hængepil og el. Grunden bearbejdes således at den fremstår åben og med visuel forbindelse til Bygholm Å. Parkeringsarealer etableres på græsarmering.

Langs åen skal der afsættes et friareal i min. 4 meters bredde mellem toppen af den nye brinkkrone og den nærmeste bygning. Arealet udlægges til en sti langs åen, hvor der også skal være adgang til vedligeholdelse af åen.

Referencefoto - grøn parkering ved Zoologisk museum i Kbh.