Tilladelser fra andre myndigheder

Bygholm å.

Bygholm å er registeret med en å-beskyttelseslinje på 150 meter fra vandløbet. Planområdet har imidlertid været væsentligt lovligt bebygget før 1972. Ifølge Naturbeskyttelseslovens §16 stk. 2, nr. 7. er området derfor undtaget fra at være omfattet af å-beskyttelseslinjen.

Åen inkl. brinkarealet til kronetop er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3 mod ændring af tilstanden. Bygholm Å er kommunalt vandløb, og der er et eksisterende regulativ i forhold til vandløbet, hvor er beskrevet, hvilke kriterier skal være overholdt i forbindelse med åen for at vedligeholdelse kan varetages.

If. regulativet skal der være en 8 m bred vedligeholdelsesbælte på langs af åen. I forbindelse med planer om kommende byggeri på modsat side af åen er det sikret, at der bliver afset et arbejdsbælte, hvor en gravemaskine uhindret kan komme til åen. Å-strækningen bliver ikke vedligeholdt årligt pga. mangel på grødevækst.

Der er stedvist adgang til åbrinken på strækningen fra sydsiden ved den nuværende indretning pga. en af bygningerne er blot 3 m fra kronekanten, og der er træer og buske i brinken på langs af strækningen. Brinken skal gøres højere på strækningen pga. klimasikring. Den eksisterende brinkhældning forventes ikke ændret. Der bliver i stedet lagt jord på området fra brinkkrone med samme brinkhældning som den eksisterende.

Forhøjning af brinken vil forårsage at den nuværende brinkkrone kommer lidt længere mod syd. Afstanden fra brinkkronen til normalvandstand i åen bliver længere.

På hele strækningen bliver der afset en mindst 4 m bred friareal mellem toppen af den nye brinkkrone og den nærmeste bygning. Arealet kan benyttes til at føre en sti langs åen.

Der skal være mulighed for kørsel på arealet langs åen med en mindre maskine. Maskinen skal kunne have adgang til åbrinken – dvs. lygtepæl, bænke og lignende skal placeres således, at adgang ikke forhindres. If. skitseprojektet planlægges der etablering af plateauer over åen. Placering af anlæg af hver type, der planlægges at lægge indenfor brinkkronen mod åen, kan kun etableres, hvis kommunen vurderer at kunne meddele en dispensation efter naturbeskyttelseslovens §3 til projektet. Der kan kun gives tilladelse til anlæg, som ikke ændrer på naturtilstanden af åen og åbrinken, og ikke forhindrer vandets frie afledning (vandløbslovens §6).

I forbindelse med planer om ændring af den eksisterende bro (eller evt. planer om etablering af en ny bro i stedet for den eksisterende), skal der ansøges om tilladelse fra Horsens Kommune efter vandløbsloven. De mest basale forudsætninger for en ændring af broen bliver, at anlægget ikke må forhindre vandets frie afstrømning (frihøjde af broen, og bæreanlæg).

Trafikregulering

Der kan ikke uden samtykke fra politiet gives tilladelse til udførelse af vejanlæg m.m., Der kan have væsentlig betydning for færdselens sikkerhed og afvikling (se Færdselslovens § 100).

Museumsloven

Horsens Museum skal kontaktes inden anlægsarbejdet påbegyndes, for at give museet mulighed for at foretage arkæologiske prøvegravninger til vurdering af om der er skjulte fortidsminder, som skal udgraves. Der skal derfor afsættes tid til, at museet kan nå at foretage disse undersøgelser, inden jordarbejde påbegyndes. I henhold til Museumslovens § 27, stk. 2 og 3 Skal anlæg og byggeri standses, hvis der under jordarbejde findes grave, gravpladser, bopladser, ruiner eller andre jordfaste fortidsminder, og Horsens Museum skal underrettes om fundet.

Museet har foretaget arkivalsk kontrol af planområdet og har følgende bemærkninger: Der er ikke på forhånd kendte fortidsminder i området. Området har gennem tiden været meget bebygget, hvorfor muligheden for, at der findes bevarede fortidsminder i området vil være relativ ringe. Men netop i dette område, hvor åen deler sig, er der på Rytterdistriktskortet fra 1723 indtegnet en vandmølle. Derfor ønsker Horsens Museum mulighed for at overvåge anlægsarbejder i dette område, ikke mindst i forbindelse med terrænregulering ved åen. Museumsloven er i øvrigt gældende for hele lokalplanområdet. Gøres der under jordarbejde fund af historisk karakter, skal den del af arbejdet, der berører fundet, straks indstilles, og Horsens Museum underrettes, jf. Museumsloven § 27, stk. 2.

Servitutter

Ejere og bygherrer må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for bygge- og anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan fx dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, fjernvarmeledninger, gasledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område.

 

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

Natura 2000

I hht. § 8, stk. 4 og § 11 i habitatbekendtgørelsen, skal der foretages en vurdering af, om planlagte aktiviteter kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000område) væsentligt, og om aktiviteterne kan beskadige eller ødelægge yngle eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter i EU).

Nærmeste Natura 2000område er nr. 236 Bygholm Ådal. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Naturstyrelsens hjemmeside: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura- 2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/


Der er fundet flere bilag IV arter inden for et 10 km område, jf. registreringer fra Aarhus Universitet, DCE herunder flere flagermusearter, odder, stor vandsalamander, spidssnudet frø og markfirben.
Planområdet ligger i eksisterende byzone med hertil tilhørende forstyrrelser. Dog kan der være lokaliteter i nærheden af lokalplanområdet, hvor der findes flagermus i hulninger i gamle træer. Odderen er højst sandsynligt til stede på langs af Bygholm Å i forbindelse med fødesøgning.

Vurdering
Der er enkelte træer på langs af åen i lokalplanområdet, som er omkring 40 år gamle. Træerne vurderes ikke at udgøre et særlig godt egnet levested for flagermus pga. deres unge alder. Odderens fødesøgning og færdsel på langs af åen vurderes ikke at være påvirket af lokalplanen. Horsens Kommune vurderer, at de planlagte ændringer ikke har en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter, Natura 2000området er udpeget for.

Forholdene vil heller ikke have en skadelig virkning på yngle eller rasteområder for bilag IV-arter i området.

Snit - overgangen til Bygholm Å.