Eksisterende lokalplaner

Lokalplanområdet er ikke omfattet af eksisterende lokalplaner, men grænser mod nordøst op til temalokalplan nr. 150 der regulerer bl.a. facader og skilte i Horsens midtby, samt indfaldsveje og bevaringsværdig beplantning.

Nord for lokalplanområdet gælder lokalplan 4-2010 og lokalplan 106, der giver mulighed for byggeri langs åens nordside.

På matr.nr. 798b Horsens Markjorder, som grænser op til lokalplanområdet mod øst, er der et bevaringsværdigt træ samt en bevaringsværdig beplantning langs Bygholm Å. Eksisterende større og karakteristiske træer og beplantning søges bevaret.