Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplanens hovedstruktur

Horsens Kommune er Danmarks hurtigst voksende kommune frem mod 2030, fremgår det af opgørelse fra Danmarks Statistik. Således forventes en befolkningsudvikling på 22% i forhold til 2007 frem til 2030. Langt de fleste af tilflytterne til kommunen er mellem 26 år og 35 år – samt børn under seks år. Det vil altså sige, at der flytter relativt mange unge familier med små børn til kommunen.

Kommunen planlægger for en fortsat betydelig erhvervsudbygning i de kommende år.

Horsens er kommunens hovedby, og skal fortsat udvikles som kommunens center for bosætning, detailhandel, erhvervsudvikling, kulturtilbud og offentlig og privat service. Planlægningen skal styrke Horsens i samspillet med de øvrige større byer i Østjylland.


Den største udfordring for Horsens Kommune, er at sikre tilstrækkeligt med fremtidige byggemuligheder til boliger, erhverv, offentligt byggeri m.v. Dette behov skal primært imødekommes ved at inddrage nye arealer til byvækst, i tilknytning til eksisterende byområder. Men derudover forfølges en strategi, der går ud på at omdanne og fortætte eksisterende byområder, især i Horsens og Brædstrup, men også i en vis udstrækning i de mindre bysamfund.

Ved at udnytte byggemuligheder på ledige arealer i byerne spares der på forbruget af landbrugsjord og byfortætning kan miljømæssigt være en bedre løsning end byvækst.

Byomdannelsen kan bidrage til at styrke og udvikle eksisterende byområder, så der skabes bymæssige sammenhænge og smukke bymiljøer med liv og variation.

Især i de centrale bydele i Horsens er der fokus på i de kommende år at der skal banes vej for at udvikle endnu mere attraktive og levende bymiljøer. Midtbyen i Horsens har i mange år været genstand for omdannelse og nybyggeri, men rummer stadig et stort potentiale. Der er flere steder plads til ny bebyggelse og der er behov for at gøre byrum og grønne anlæg mere attraktive og levende. En sådan udvikling vil bidrage til at styrke Horsens rolle som center.

Lokalplanen understøtter hovedstrukturen ved at omdanne og fortætte et eksisterende byområde til bolig og erhvervsformål.

 

Kommuneplanens retningslinjer

Områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser

Planområdet grænser op til Bygholm Å, som er naturbeskyttet. Det fremgår af kommuneplanens retningslinje at udpegede naturområder i byudviklingsområder skal bevares og sikres mulighed for at rumme et mangfoldigt dyre- og planteliv. Hvor byggeri sker op til et udpeget naturområde, skal der etableres en frizone på mindst 25 m mellem naturområdet og den ny bebyggelse. Frizonen kan tillades anvendt til offentlige stianlæg og offentlig adgang til naturområdet i øvrigt. Lokalplanen giver mulighed for byggeri tættere på Bygholm Å end 25 meter. På baggrund heraf skal retningslinjen for byggeri op til Bygholm Å ændres med et tillæg til Kommuneplan 2013.

Anvendelse af vandløb, søer og kystvande

Lokalplanområdet grænser op til Bygholm Å, hvor kommuneplanen angiver retningslinjer for anvendelse af vandløb.

Det er et mål, at sikre en bæredygtig anvendelse og adgang til vandløb, søer og kystvande, så de ikke bliver overbelastet, men vedbliver at være et værdifuldt aktiv for kommunen.

Aktiviteter ved åen må ikke være til skade for plante- og dyrelivet i og omkring vandområderne, eller for de dyrearter og naturtyper, der er udpeget efter EU’s habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiver.

Aktiviteterne må ikke skade vandkvaliteten eller forhindre, at målsætningen for vandområderne eller naturområderne kan opfyldes. Lokalplanen sikrer at der holdes en afstand til åen, samt at der i forbindelse med klimasikring skabes en afstand, så der tages hensyn til både vandkvalitet, dyreliv og naturtyper i Bygholm å.

Etablering af sti og klimasikring skal etableres på en sådan måde, at vandarealet ikke indskrænkes væsentligt eller at anlæggene på anden måder kan give anledning til gener.

Støjbelastet areal

Støjbelastede områder må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse. I den fælles planlægningszone for støj kan der ikke udlægges områder til støjfølsom anvendelse (som f.eks. boliger), før det er dokumenteret, at det samlede støjniveau er acceptabelt. Den fælles planlægningszone kan ses på kort. Særligt støjfølsom anvendelse (som sommerhusområder og rekreative områder) kan kun udlægges, når støjforholdene er dokumenteret og vurderet som acceptable.

Lokalplanområdet ligger indenfor "planlægningszone for støj". I områder til etageboliger eller i centerområder vil der normalt kunne accepteres et højere støjniveau, men det skal i lokalplanlægningen sikres, at boliger og anden støjfølsom anvendelse indrettes, så støjgener mindskes mest muligt.

Kommuneplanens rammedel

Lokalplanområdet er udlagt til offentligt formål i kommuneplan 2013 - ramme HR.00.06.O2. Rammen fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål; børneinstitutioner, skoler, plejehjem, sygehuse og kirker.

Lokalplanen udlægger området til blandet bolig og erhverv. Der skal derfor udarbejdes et tillæg til kommeplan 2013.

Se link til kommuneplantillæg 28 her.