Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund for lokalplanen

Lokalplanen udarbejdes på baggrund af et konkret ønske fra en privat bygherre om at få mulighed for, at etablere et nyt kontorhus samt lejligheder i Blumersgade i Horsens. Formålet med lokalplanen er, at ændre anvendelsen fra offentligt formål, i dag en børnehave, til bolig - og erhvervsformål med tilhørende parkering.

Lokalplanen vil give mulighed for etablering af et kontorhus, hvor flere lejere kan dele f.eks. reception, mødelokaler, kantine mv. Derudover vil lokalplanen give mulighed for etablering af boliger i form af lejligheder i den øverste del af bebyggelsen. Byggeriet forventes delt i etaper.

Lokalplanen skal sikre at byggeriet forholder sig til områdets særlige placering langs Bygholm Å, nær Sønderbro Kirke og en meget synligt placering i Horsens.

Byggeriet bliver markant i op til 9 etagers højde og lokalplanen skal sikre at bebyggelsen indpasses i den eksisterende bystruktur.

Lokalplanen skal sikre at der skabes offentlig adgang langs Bygholm Å med en stiforbindelse og mulighed for rekreativt ophold.

Området er ca. 7300 m² og ligger i byzone.

Volumenstudie - samspil mellem Sønderbro Kirke og den kommende bebyggelse.

Volumenstudie - lokalplanområdet set fra vest.

Situationsplan.