Miljøscreening

Planforslagene er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Teknik og Miljø har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslagene ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet efter Planlovens bestemmelser om miljøvurdering.

Afgørelse og begrundelse

Som hovedhensyn for afgørelsen har Horsens Kommune vurderet planens mulige påvirkning ud fra parametrene:

Visuel påvirkning, skygge, nærhed til Sønderbro kirke, kystnærhedszone, trafik og naturbeskyttelse.

Faglig begrundelse i forhold til hovedhensyn

Planområdet ligger i en tæt bymæssig sammenhæng som har været bebygget gennem mange år. Planen giver mulighed for et højt og markant byggeri, som vil kunne opleves fra den omgivende by. Der sker en fortætning af området med denne lokalplan.

Planen giver mulighed for en bebyggelse i op til mellem 7- 9 etager, i maks. 35 meters højde. Bebyggelsen består af to forskudte volumener, som placeres henholdsvist parallelt med Bygholm Å og med Bygholm Parkvej. Byggeriet forventes opdelt i etaper, hvor den nordligste del, som ligger tættest på åen kan opføres i op til 9 etager, ca.35 meter, og hvor den sydligste del kan opføres i op til 7 etager, ca. 31,1 meter. Planområdet ligger lige nord for Sønderbro Kirke, men er ikke omfattet af en kirkebyggelinje. Tårnet på Sønderbro kirke er til sammenligning med det kommende byggeri 34,38 meter højt. Den højeste del af det kommende byggeri ligger længst væk fra Sønderbro kirke. Sønderbro kirke er en modernistisk kirke, der er et karakteristisk pejlemærke for området og opleves fuldt ud fra Niels Gyldings Gade og Bygholm Parkvej. Grundet den store afstand og vejudlægget mellem kirken og den nye bebyggelse vil de to bebyggelser kunne opleves hver især og samtidig i et fint samspil med hinanden og områdets øvrige bebyggelse og byrum. Byggeriet vil ikke skabe skyggegener for omgivelserne.

Planområdet ligger indenfor kystnærhedszonen, men bag eksisterende tæt by, bebyggelse og beplantning i forhold til kysten, og der skabes ikke en ny bebyggelsesfront mod kysten.

Bebyggelsen kan ses fra det åbne kystlandskab syd for Horsens fjord, som en del af den samlede tætte by og vurderes derfor ikke at påvirke kystlandskabet væsentligt.

Planerne vurderes at øge trafikbelastningen fra/til planområdet. Der kan i spidsbelastede tidspunkter opstå kø ved broforbindelsen over Bygholm Å. Planerne giver mulighed for etablering af en ny broforbindelse. Området er beliggende tæt på midtbyen og tæt på den kollektive trafikterminal og muliggør ansatte/beboere til at anvende den kollektive trafik til og fra ejendommen.

Planområdet grænser op til Bygholm Å, som er naturbeskyttet. Det fremgår af kommuneplanens retningslinje at udpegede naturområder i byudviklingsområder skal bevares og sikres mulighed for at rumme et mangfoldigt dyre- og planteliv. Hvor byggeri sker op til udpeget naturområde, skal der etableres en frizone på mindst 25 m mellem naturområdet og den ny bebyggelse. Frizonen kan tillades anvendt til offentlige stianlæg og offentlig adgang til naturområdet i øvrigt. Planen giver mulighed for byggeri med en afstand på min. 4 meter fra åens brink. Det vurderes, at planerne ikke har en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter Natura 2000 området er udpeget for.

Horsens Kommune har vurderet, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet de ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 3, stk. 1, nr.3.