Øvrig planlægning

Trafikplanlægning

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Blumersgade via eksisterende bro. Ved evt. behov for renovering/erstatning af den eksisterende bro, eller etablering af en ekstra bro over Bygholm Å, skal broen projekteres med en frihøjde passende til det forventede maks. afstrømningsbehov, og der skal indhentes forudgående tilladelse til projektet.

Vand- & natura2000-planer

Natura 2000

Internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af bilag IV-arter

I hht. § 8, stk. 4 og § 11 i habitatbekendtgørelsen, skal der foretages en vurdering af, om planlagte aktiviteter kan påvirke et internationalt beskyttet område (Natura 2000område) væsentligt, og om aktiviteterne kan beskadige eller ødelægge yngle eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter eller ødelægge de plantearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV (strengt beskyttede arter i EU).

Nærmeste Natura 2000område er nr. 236 Bygholm Ådal. Udpegningsgrundlaget for området fremgår af Naturstyrelsens hjemmeside: http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/natura- 2000/natura-2000-omraaderne/udpegningsgrundlag/
Der er fundet flere bilag IV arter inden for et 10 km område, jf. registreringer fra Aarhus Universitet, DCE herunder flere flagermusearter, odder, stor vandsalamander, spidssnudet frø og markfirben.
Planområdet ligger i eksisterende byzone med hertil tilhørende forstyrrelser. Dog kan der være lokaliteter i nærheden af lokalplanområdet, hvor der findes flagermus i hulninger i gamle træer. Odderen er højst sandsynligt til stede på langs af Bygholm Å i forbindelse med fødesøgning.

Vurdering
Der er enkelte træer på langs af åen i lokalplanområdet, som er omkring 40 år gamle. Træerne vurderes ikke at udgøre et særlig godt egnet levested for flagermus pga. deres unge alder. Odderens fødesøgning og færdsel på langs af åen vurderes ikke at være påvirket af lokalplanen. Horsens Kommune vurderer, at de planlagte ændringer ikke har en væsentlig negativ indvirkning på de naturtyper eller levesteder for de arter, Natura 2000området er udpeget for.

Forholdene vil heller ikke have en skadelig virkning på yngle eller rasteområder for bilag IV-arter i området.

Spildevandsplan 2012 - 2015

Lokalplanområdet kloakeres i henhold til gældende spildevandsplan og tilsluttes Horsens Vand A/S spildevandssystem.

Området forberedes til seperatkloakering. Spildevand og regnvand ledes til Horsens Centralrenseanlæg.

Det befæstede areal på matriklen må udgøre 45%. Hvis det befæstede areal er mere end de 45% skal regnvand forsinkes eller nedsives, således at det regnvand der tilsluttes kloak max svarer til regnvand fra 45% af matriklen. Hvis regnvand nedsives i faskine eller regnbed, skal der ansøges om tilladelse ved Horsens Kommune.

Renovation

Det skal sikres, at der er plads til en rationel affaldssortering og opbevaring.

For boligerne skal renovationen overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for husholdningsaffald”.

I bymæssige områder, etagehusbebyggelser mv. kan vælges nedgravede affaldsbeholdere. Inden etableringen påbegyndes skal udformningen og tilkørselsforholdene i givet fald godkendes af Horsens Kommunes afdeling for Affald og Trafik.

For erhvervet skal renovationen overholde Horsens Kommunes til en hver tid gældende ”Regulativ for erhvervsaffald”.

TEKNISKE ANLÆG

Elforsyning

Lokalplanområdet forsynes med el efter gældende regler.

Varmeforsyning

Alle ejendomme inden for lokalplanområdet skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

Området forsynes med fjernvarme fra Fjernvarme Horsens a.m.b.a.

Vandforsyning

Området vandforsynes fra Horsens Vand A/S.

Jordforurening

Lokalplanområdet er ikke kortlagt efter jordforureningsloven. I loven anvendes ordet ”kortlægning” i betydningen ”registrering.”

Såfremt der under bygge- eller jordarbejdet på et areal, der ikke er kortlagt, konstateres en forurening af jorden, skal arbejdet standses og kommunen skal underrettes.

Områdeklassificering

Lokalplanområdet er beliggende i et område, som Horsens Kommune har klassificeret som lettere forurenet. Baggrunden for klassificeringen er kommunens eksisterende kendskab til de enkelte byzoneområders bebyggelsestidspunkt, intensitet af arealanvendelse, trafikbelastning, industriel belastning, opvarmningsformer, bebyggelsestæthed, historik om byudvikling, kendskab til områder med fyldjord samt kendte forureningsdata. Aktiviteter i forbindelse med ovennævnte har med stor sandsynlighed givet anledning til diffus forurening i området eller der er tidligere påvist let forurenet jord inden for området. De stoffer og koncentrationsniveauer, som kendetegner lettere forurenet jord, er typisk et resultat af såkaldt diffus forurening. Den diffuse jordforurening er opstået gennem længere tids spredning, opblanding eller fortynding af forureningsbidrag, som typisk stammer fra flere forureningskilder. Lettere forurening kan også være et resultat af forurening fra punktkilder, hvor spild eller lækage har ført til forurening i lave koncentrationer. Endelig ses lettere forurenet jord i fyldjord, som er samlet fra forskellige områder, hvor der har været mindre forurenende aktiviteter.

Områdeklassificeringen medfører følgende begrænsninger og pligter:

I forbindelse med håndtering af samt bortskaffelse af overskudsjord skal der udtages og analyseres jordprøver, jf. jordflytningsbekendtgørelsen. Bortskaffelse af jord fra områdeklassificerede arealer skal anmeldes til Horsens Kommune jf. kommunens jordflytningsregulativ.