Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 8 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund og Formål

Lokalplanen udarbejdes primært for at rette op på en uhensigtsmæssighed i den gældende lokalplan for Sejet - Lokalplan nr. 177. Et areal på ca. 2000 m2 ligger i et delområde, som er udlagt til erhverv. Arealet ligger øst for Skjoldvej, der "gennemskærer" erhvervsområdet og der er således ikke en naturlig sammenhæng mellem arealet og det øvrige delområde.I dag er området udlagt til erhvervsformål; service og forretningsvirksomhed håndværksvirksomhed med mulighed for enkelte boliger tilknyttet den enkelte virksomhed. Under tid er der udstykket 2 grunde bebygget med parcelhuse. Dette har medført støjmæssige problemer, fordi området grænser op til et andet erhvervsområde, hvis anvendelse fastlægges til erhvervsformål; lettere industri og håndværksvirksomhed med mulighed for enkelte boliger tilknyttet den enkelte virksomhed.

Der bliver med lokalplanen skabt overensstemmelse med de faktiske forhold.

Lokalplanen udarbejdes undtagelsesvist som et tillæg til den eksisterende lokalplan, fordi der alene er tale om et meget begrænset areal, hvor formålet altså primært er at ændre anvendelsen. Det betyder at den eksisterende lokalplan fortsat gælder, men blot suppleres med samme anvendelsesbestemmelser som det tilstødende delområde.Den gældende lokalplan omfatter fortsat hele landsbyen, Sejet med relativt detaljerede bestemmelser, som fortsat er aktuelle.

Om lokalplantillæg

Det er muligt at supplere eller ændre bestemmelserne i en gældende lokalplan ved at tilvejebringe en lokalplan, der alene indeholder de bestemmelser, som den gældende lokalplan ønskes ændret eller suppleret med. En sådan supplerende lokalplan kaldes et lokalplantillæg.