Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Lokalplantillæggets formål er, at overflytte et areal, som ligger i et delområde udlagt til erhverv til et delområde udlagt til blandet bolig og erhverv ved at supplere bestemmelserne i Lokalplan nr. 177 - Lokalplan for Sejet med følgende:

1.1 at ændre delområdeafgrænsningen for delområde A

1.2 at sikre anvendelsen i lokalplantillæggets områdeafgrænsning til anvendelsesbestemmelserne for delområde A - herunder boligformål.

2.1 Lokalplantillæggets område afgrænses som vist på Kortbilag 1 (Lokalplanafgrænsning) og omfatter matr.nr. 12 f og 12 h Sejet by, Uth.

2.2 Områdeafgrænsningen for delområderne A og N justeres således at delområde A udvides og delområde N indskrænkes itilsvarende. Delområdeafgrænsningen er vist på kortbilag 2 (Delområdeafgrænsning) og 3 (Fremtidige forhold).

3.1 Indenfor Lokalplantillæggets områdeafgrænsning ændres lokalplan 177 § 3.8 til : "Delområde A er den gamle landsby, der fortsat skal forbeholdes blandet bolig og erhverv samt til placering af institutioner til offentlige formål. Indenfor delområdet kan der etableres yderligere max. 1000 m2 bruttoetageareal til butiksformål. Eksisterende etageareal er ca. 500 m2. Der kan altså etableres i alt 1500 m2 bruttoetageareal til butikker i området."

Ingen yderligere bestemmelser.

Ingen yderligere bestemmelser.

Ingen yderligere bestemmelser.

Ingen yderligere bestemmelser.

Ingen yderligere bestemmelser.

Ingen yderligere bestemmelser.

10.1 Der må bortledes regnvand fra den enkelte matrikel indenfor lokalplanområdet svarende til en befæstelsesgrad på 0,3. Overstiger befæstelsen 0,3 skal regnvandet forsinkes eller håndteres på egen matrikel.

Ingen yderligere bestemmelser.

Ingen yderligere bestemmelser.

Der er ingen servitutter som aflyses som følge af lokalplanen.

Ingen yderligere bestemmelser.

15.1 Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planloven kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg, der er indeholdt i planen.

15.3 Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensationen kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboer m.fl. medmindre Horsens kommune skønner, at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende (planlovens § 19 og 20). Afvigelser af mere vidtgående karakter kan kun gennemføres ved udarbejdelse af en ny lokalplan.

15.4 For forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i byggeloven.