Eksisterende lokalplaner

Hovedindholdet af den gældende lokalplan nr. 177 har det formål at fastholde og sikre de kvaliteter, der er karakteristiske for det eksisterende landsbymiljø i Sejet, samt åbne mulighed for nye udstykninger til boligformål for herigennem at sikre, at nye udstykninger og eventuel ny bebyggelse tilpasses det eksisterende landskab og miljø.

 

Områdeafgrænsningen for delområderne A og N justeres således, at delområde A udvides og delområde N indskrænkes tilsvarende. Delområdeafgrænsningen er vist på kortbilag 2 (Delområdeafgrænsning). Indenfor Lokalplantillæggets områdeafgrænsning ændres lokalplan 177 § 3.8, således området får samme bestemmelser som gældende for delområde A.