Kystnærhedszone

Lokalplanområdet ligger inden for kystnærhedszonen, som omfatter en zone på ca. 3 km fra kysten syd for Horsens fjord. Lokalplanens område er afskærmet fra denne af den sammenhængende og massive bebyggelse, der ligger syd for Bollervej og nord for lokalplanområdet. Opførelsen af boligerne har derfor ikke medført en visuel påvirkning af kystlandskabet.