Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

1.1 Lokalplanens formål er, at aflyse bestemmelse §5.1 i den eksisterende Byplanvedtægt Nr. 6, Slagballe Bakker.

2.1 Lokalplanens område afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter alle matrikler indenfor Byplanvedtægt Nr. 6 Slagballe Bakker. Lokalplanen omfatter også alle parceller, der efter den 22.02.2019 udstykkes inden for lokalplanområdet. 2.2 Lokalplanområdets zoneforhold er sommerhusområde.

Partiel Byplanvedtægt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gældende for lokalplanområdet og regulerer forholdet.

Partiel Byplanvedtægt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gældende for lokalplanområdet og regulerer forholdet.

Partiel Byplanvedtægt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gældende for lokalplanområdet og regulerer forholdet.

Partiel Byplanvedtægt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gældende for lokalplanområdet og regulerer forholdet.

Partiel Byplanvedtægt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gældende for lokalplanområdet og regulerer forholdet.

8.1 Bestemmelse §5.1 "Der fastsættes på hver ejendom et byggefelt, som vist på vedhæftede kortbilag. Bygninger må kun opføres inden for byggefeltet" i gældende Partiel Byplanvedtægt Nr. 6, Slagballe Bakker aflyses.

8.2 Bebyggelsens omfang og placering reguleres af det til enhver tid gældende bygningsreglement, dog må hver grund højst bebygges med 200 m² inklusiv garage, carport, overdækninger mv. uden anvendelse af eventuelle fradragsregler for sekundær bebyggelse i reglementet.

Redegørelse

Det til enhver tid gældende Bygningsreglement regulerer den fremadrettede placering af bygninger. §§5.2 og 5.3 i Partiel Byplanvedtægt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gældende.

Partiel Byplanvedtægt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gældende for lokalplanområdet og regulerer forholdet.

Partiel Byplanvedtægt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gældende for lokalplanområdet og regulerer forholdet.

Partiel Byplanvedtægt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gældende for lokalplanområdet og regulerer forholdet.

Partiel Byplanvedtægt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gældende for lokalplanområdet og regulerer forholdet.

Partiel Byplanvedtægt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gældende for lokalplanområdet.

Partiel Byplanvedtægt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gældende for lokalplanområdet.

Redegørelse

Partiel Byplanvedtægt Nr. 6, Slagballe Bakker er fortsat gældende for lokalplanområdet.

Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, efter Planlovens § 18 kun bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.
Lovlig eksisterende bebyggelse eller lovlig anvendelse, som er etableret før offentliggørelsen af planforslaget, kan fortsætte som hidtil.
Byrådet kan ifølge Planlovens § 19 meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra planen kan gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanens formål, fortrænges af planen. Andre servitutter kan eksproprieres, når det er nødvendigt for planens virkeliggørelse. Såfremt byggeforholdene i øvrigt ikke er reguleret i nærværende lokalplan, gælder Planlovens og Byggelovens bestemmelser. Horsens Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i nærværende lokalplan.