Kommuneplanen

Kommuneplanen er en samlet plan for den fysiske udvikling i Horsens Kommune - både i byerne og i det åbne land. Kommuneplanen gælder som udgangspunkt i 12 år, men skal revideres hvert fjerde år. Kommuneplanen indeholder rammer for udarbejdelsen af lokalplaner. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Hvis der er uoverensstemmelse, kan lokalplanen kun gennemføres efter byrådets vedtagelse af et tillæg til kommuneplanen.

Ændringslokalplanen er i overensstemmelse med Horsens Kommuneplans hovedstruktur, retningslinjer og rammer.

Kommuneplan 2017's gældende ramme nr. 98SO01 angiver

- max. højde på 5 meter,

- max. 1 etage samt

- "Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusområde og anden bebyggelse og anlæg der naturligt hører til i et sommerhusområde".

Inden for lokalplanområdet er følgende udpegninger gældende

 - Fredet rundhøj med 100 meter beskyttelseslinje (se nedenstående kort 1)

 - Fredet dige (se nedenstående kort 1)

 - Deklarationsfredning (se nedenstående kort 1)

 - Skovbyggelinje (se nedenstående kort 1)

 - Indvindingsopland for vandværk og Nitratfølsomt indvindingsopland (se nedenstående kort 2)

 - Almen vandværksboring og Boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) (se nedenstående kort 2)

 - Indsatsplan for grundvand (se nedenstående kort 2)

 - Naturbeskyttelsesområde (hele området)

 - Økologisk forbindelse (hele området)

 - Bevaringsværdige landskaber (hele området)

 - Større sammenhængende landskaber (hele området)

Formålet med lokalplanen er, at aflyse bestemmelse §5.1 om byggefelter. Bebyggelsens placering vil efterfølgende blive reguleret af Bygningsreglementet.

Ændringen vurderes, at være ikke væsentlig i forhold til de udpegninger, der er inden for lokalplanområdet.

 

Kort 1

 

Kort 2