Miljøscreening

Planforslaget er omfattet af lov om miljøvurdering. Loven medfører, at der skal foretages miljøvurdering af planer og programmer, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Horsens Kommune har foretaget en screening af områderne efter kriterierne i loven og vurderet, at planforslaget ikke vil påvirke miljøet væsentligt, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage en miljøvurdering af lokalplanen. Vurderingen af, at planforslaget ikke er omfattet af lovens krav om, at der skal foretages en miljøvurdering er en endelig afgørelse, der kan påklages til Planklagenævnet.

Afgørelse og begrundelse
Horsens Kommune henviser til, at der er tale om en lokalplan af mindre betydning.

Formålet med lokalplanen er alene at aflyse bestemmelse §5.1 om byggefelter i Partiel Byplanvedtægt nr. 6, Slagballe Bakker. Bebyggelsens placering vil efterfølgende blive reguleret af Bygningsreglementet.

Ændringen vurderes, at være ikke væsentlig i forhold til de udpegninger der er inden for lokalplanområdet.

Horsens Kommune har vurderet, at lokalplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, idet den ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen heraf er truffet med hjemmel i lovens § 10.