Baggrund & formål

Hvad er en lokalplan?

Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for realisering af de mål, der er indeholdt i kommunens overordnede planlægning - Kommuneplanen.

En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, samt veje, stier, friarealer mv. inden for lokalplanens område. Ifølge Lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Inden Byrådet vedtager en lokalplan endeligt, offentliggøres et forslag til lokalplan i minimum 4 uger. Formålet med offentliggørelsen er, at borgerne skal kunne forholde sig til lokalplanen og eventuelt fremkomme med bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser.

Når Byrådet har behandlet borgernes synspunkter, kan lokalplanen vedtages endeligt, hvorefter den kan ses på plansystemdk.dk og får bindende virkning for grundejere og brugere i området.

En lokalplan hindrer ikke, at eksisterende lovlig anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen består af bestemmelser, redegørelser og geografiske udpegninger.

Bestemmelserne udgør den lovmæssige del af planen, mens redegørelsen beskriver baggrund, formål med planen og uddyber hvad der menes med de enkelte bestemmelser.

Baggrund og formål

Som led i den igangværende omdannelse af Nordhavnen til bymæssige formål har administrationen i sommeren 2017 udbudt en del af grunden, som tidligere rummede virksomheden Danafeed, til salg.

Arealet blev udbudt til etablering af boliger, erhvervsbyggeri, et parkeringshus og en offentlig promenade langs havnebassinet. Det samlede areal skal understøtte Horsens som en levende by med et attraktivt havnenært byområde. Etablering af et havnebad og udnyttelse af en eksisterende bevaringsværdig silo indgik som option. Udbuddet var overordnet i overensstemmelse med Masterplanen, Horsens Havn 2010 og Rammelokalplan 2016-1 for Nordhavnen. På baggrund af arealets beliggenhed, som vil udgøre en del af forbindelsen mellem Horsens midtby og Nordhavnen blev der stillet krav om at ejendommen skal fremtræde åbent og inviterende for alle. Arealet nærmest Havnetrekanten bør have en eller flere udadvendte særlige funktioner, og den fremtidige rekreative anvendelse af havnebassinet skal indtænkes. Området skal indeholde et eller flere spisesteder. Det skal åbne sig mod Niels Gyldings Gade, Industrimuseet og havnebassinet, således at man her fornemmer den tætte kontakt imellem by og vand. Projektet skal indeholde et eller flere integrerede parkeringsanlæg i konstruktion til minimum 200 p-pladser til opfyldelse af dels ejendommens egne, såvel som dele af det øvrige havneområdes parkeringsbehov.

Byrådet har godkendt et indkommet tilbud, der indeholder et skitseprojekt med ca, 8.000 m2 nybyggeri benævnt Pakhusene, indeholdende 48 lejligheder og ca 2.000 m2 kontor, restaurant mv. Herudover indgår et parkeringshus med 218 pladser. Skitseprojektet indeholder desuden et havnebad.

Realisering af skitseprojektet forudsætter at de eksisterende bygninger på grunden nedrives. I følge Planloven skal der tilvejebringes en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- eller anlægsarbejder, herunder nedrivninger af bebyggelse.

Bygherren CASA ønsker at nedrive de eksisterende, delvis bevaringsværdige bygninger snarest muligt. Horsens Kommune vurderer, at nedrivningen er lokalplanpligtig på grund af bygningernes omfang, placering og historie. Dog er det vurderet at de ikke bevaringsværdige stålhaller langs Niels Gyldings Gade kan nedrives uden lokalplan, og kommunen har givet nedrivningstilladelse til hallernes tage og vægge.
Nærværende lokalplan omfatter således udelukkende nedrivning af eksisterende bygninger på området excl. stålhallernes tage og vægge.

Lokalplanen skal ses i sammenhæng med det foreliggende tilbud om etablering af nye boliger, havnebad, promenade, erhverv mv. som vil blive et vigtigt led i den fremtidige forbindelse mellem by og havn. Lokalplanen for områdets fremtidige udformning og anvendelse er under udarbejdelse på baggrund af CASAs vindende projekt.