Bestemmelser

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning med senere lovændringer fastlægges hermed følgende bestemmelser for det i § 2 nævnte område.

Formålet med lokalplanen er:

- at tillade nedrivning af eksisterende bebyggelse, herunder bebyggelse med middel bevaringsværdi.

2.1 Lokalplanområdet er afgrænset som vist på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 836c og 836e, Horsens Bygrunde.

3.1 Området er udlagt til blandet bolig og erhverv. Der kan etableres boliger, kontor- og servicevirksomheder, liberale erhverv, offentlige formål, kulturelle aktiviteter, caféer, restauranter, klinikker samt hotel- og konferencevirksomhed og lignende.

Redegørelse

Den fremtidige anvendelse efter nedrivning af den eksisterende bygningsmasse vil blive fastlagt i en byggeretsgivende lokalplan, som udarbejdes efterfølgende.

Ingen bestemmelser.

Ingen bestemmelser.

Ingen bestemmelser.

Ingen bestemmelser.

8.1 Eksisterende bebyggelse kan nedrives i sin helhed. Lokalplanen giver ikke mulighed for ny bebyggelse.

Ingen bestemmelser.

10.1 Området skal under og efter nedrivning af bygninger og opbrydning af befæstelser mv. holdes i en ryddelig stand.

Ingen bestemmelser.

Ingen bestemmelser.

Ingen bestemmelser.

Ingen bestemmelser.

15.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af lokalplanen, ifølge planlovens § 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser.

15.2 Private servitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen jf. planlovens § 18. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen jf. ovenfor.

15.3 Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeloven.